Uwagi do projektu studium 2030

Zbiór wszystkich zebranych przez nas uwag ( plik w formacie DOC (Word) możliwa edycja, oraz plik w formacie PDF ) formalnych, ogólnych oraz szczegółowych (aktualizacja z dnia 18.08)  wraz z załącznikami (PDF) . Uzupełniany w miarę zgłaszania nowych uwag.

Spis nadesłanych i stworzonych podczas maratonów uwag

Po drugim Forum Mieszkanek i Mieszkańców poświęconym “Studium uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa” zorganizowanym przez Inicjatywę “Prawo do miasta” przyszedł czas na zgłaszanie uwag do powyższego dokumentu. Nowe Studium to podstawowy dokument planistyczny, który zakłada min. zabudowę Bagrów, “Zielonego Dołu”, Łąk Nadrudawskich, terenów zalewowych, ogrodów działkowych, czy korytarzy przewietrzeniowych, a także wiele innych kontrowersyjnych i przeczących sobie zapisów. Studium obejmuje teren całego miasta i często jest sprzeczne z interesami jego mieszkańców oraz z dotychczas uchwalonymi dokumentami i ekspertyzami.  Uchwalenie niektórych jego zapisów  spowoduje  zagrożenie dla terenów zielonych oraz innych obszarów istotnych dla mieszkańców. Jeśli one przejdą, na nic będą późniejsze protesty, bo to w oparciu o studium wydawane są pozwolenia na nowe inwestycje.

Współorganizowaliśmy “Maratony pisania uwag do “Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa”” które odbyły się  10 sierpnia w kolektywie Dajwór, 14 i 15 sierpnia w kawiarni Cafe Szafe  oraz 17 sierpnia w Kawiarni Lisiccy. Podczas spotkań uczestnicy z pomocą radnych, architektów i aktywistów miejskich mogli przygotować własne uwagi, dowiedzieć się o najważniejszych zmianach w okolicach ich zamieszkania i całym mieście, jak i zapoznać się z kilkudziesięcioma uwagami przygotowanymi przez nasze organizacje.

Informacje o wydarzeniach: https://www.facebook.com/events/453239934773905/

https://www.facebook.com/events/687875417893826/

https://www.facebook.com/events/358694430928367/

Zapraszamy do włączenia się poprzez:

- przyjście na spotkanie.
- deklaracji poparcia inicjatywy
- rozsyłania uwag w Waszych środowiskach
- możliwość wydruku w kolorze czarno-białym formularzy uwag
- Waszych uwag do studium, które możemy dołączyć do ogólnej puli (uwagi proszę przesyłać na adres: mariusz.tnrop@wp.pl . Uwagi można również zamieszczać w komentarzach poprzez naciśnięcie napisu “Leave a comment” z lewej strony postu.)
- osób pomagających mieszkańcom pisać własne uwagi w oparciu o zapisy Studium
- wolontariuszy do obstawienia maratonów
- drukarek do drukowania na bieżąco uwag mieszkańców
- promocji wydarzenia wśród mieszkańców
- dodatkowych lokali w dogodnych dla mieszkańców lokalizacjach
- osób do przygotowywania materiałów prasowych

W sprawie poparcia manifestu i/lub chęci włączenia się w organizację Maratonu: andrzej.fundacja@gmail.com bochenekmalgorzata@gmail.com

“Zbieranie uwag” Osoby i lokale, które nie dysponowały wystarczającymi warunkami do przeprowadzenia pełnego “Maratonu pisania uwag” pomagały nam poprzez zbieranie podpisów pod wydrukowanymi i opracowanymi przez nas uwagami. Plik z opracowanymi i zebranymi przez nas uwagami (aby go obejrzeć należy kliknąć podświetlony tekst)

Zapraszamy do kontaktu również poprzez stronę organizatorów
https://www.facebook.com/groups/525995324134737/ ), mail kontakt@forumkrakowa.org oraz  stronę wydarzenia na Facebooku https://www.facebook.com/events/141976149344163/

Organizatorami jest grupa mieszkańców aktywnie działających na rzecz ochrony zieleni, demokracji bezpośredniej, partycypacji i prawa do współkształtowania polityki miejskiej zrzeszonych w organizacjach i grupach nieformalnych.

link do Studium uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa http://www.bip.krakow.pl/?id=48

Uwagi dotyczące wyłożonego projektu można składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19 sierpnia – z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnejadresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy. (Najlepiej wydrukować lub ściągnąć mapę np ze stron prezentujących Studium i na niej zaznaczyć teren, którego dotyczy nasze pismo). Uwagi najlepiej składać tak, aby mieć potwierdzenie ich złożenia np w dwóch egzemplarzach w tym jeden zostaje dla wnioskodawcy.

Uwagi można wnosić:
- na piśmie w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
- drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Sarego 4, 31-047 Kraków,
- drogą elektroniczną: opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu lub poprzez Elektroniczną Platformę Usług Administracji Publicznej (odnośnik do ePUAP).

Do składania uwag można wykorzystać formularz zamieszczony na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Miasta Krakowa

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>