Płaszowska – Krzywda

uwaga do ściągnięcia plik programu Word

Kraków, dnia……………………….. 2014 r.

imię.    ………………………………………

nazwisko

adres

miasto

(prosimy o podpis również na końcu dokumentu)

 

Prezydent Miasta Krakowa

za pośrednictwem

Biura Planowania Przestrzennego

Urząd Miasta Krakowa

ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków

 

 

UWAGA

do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa

ponownie wyłożonego do publicznego wglądu w dniach: 04.03-14.04.2014 r.

 

 

W związku z wyłożeniem projektu zmiany Studium do publicznego wglądu, na podstawie art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnoszę następujące uwagi:

 

1.

Należy wprowadzić zakaz realizacji nowej zabudowy wzdłuż brzegów zbiorników Bagry i Stawu Płaszowskiego, a w obszarze pomiędzy tymi akwenami konieczne jest zachowanie pozostałości połączeń ekologicznych (a nawet odtworzenie korytarza ekologicznego), natomiast niedopuszczalna jest dalsza zabudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów.

 

W szczególności, dla jednostki urbanistycznej nr 13 należy przywrócić zapisy obowiązującego od niedawna MPZP Płaszowska – Krzywda tj. w Studium działki o numerach 322/45, 292/3, 294  zostały oznaczone MW  podczas gdy w Planie miały kwalifikację ZP3.  Mieszkańcy tamtej okolicy (np. ul. Wodnej) wnosili wiele uwag do projektu MPZP Płaszowska- Krzywda mających na celu zachowanie  tych terenów zielonych, które zostały w planie uwzględnione. Dlatego niezrozumiałym są sprzeczne z Planem zapisy  procedowanego Studium.

 

Sprzeczność zapisów Studium z  niedawno uchwalonym MPZP rodzi podstawy do jego zaskarżania i wskazuje na niegospodarność wydatkowania środków gminy.

 

Okolica Stawu Płaszowskiego jest terenem o dużej intensywności zabudowy (obecnie powstaje nowe osiedle przy ul. Krzywdy), w związku  z tym niezbędne jest zachowanie   tych niewielkich terenów zielonych. Istniejący  w studium  ZU – jedyny- jest bardzo trudno dostępny dla mieszkańców tamtej okolicy,  dlatego zachowanie istniejących niewielkich terenów zielonych jest  kluczowe.

 

Odnośnie Stawu Płaszowskiego – ważnego  z powodów przyrodniczych i ekologicznych zbiornika wodny, istnieje rozbieżność zapisów między częścią tekstową, gdzie Staw wskazuje się jako tradycyjny teren do rekreacji i wypoczynku, czego nie potwierdza część graficzna Studium.

 

2.

Wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej w terenie MW należy obniżyć do 18 m (teraz jest 25). Nawet obecnie powstające budynki  nie są wyższe niż 16m i żaden istniejący jej nie przekracza, w związku z tym nieuzasadnione jest jej podnoszenie.  Podwyższenie zabudowy  spowoduje zatracenie wiejskiego dziedzictwa kulturowego okolicy.

 

 

 

 

 

 

……………………………………

podpis

 

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>