Manifest “Kraków przyjazny mieszkańcom”

Uważamy, że planowanie przestrzeni miejskiej, to nie tylko układanie optymalnych połączeń komunikacyjnych, projektowanie zabudowy i wyznaczanie celów inwestycyjnych na przyszłość. Widzimy w tym głównie akt przemyślanego organizowania tkanki miejskiej, mający na uwadze w pierwszej kolejności ludzi zamieszkujących dany obszar oraz ich potrzeby. Bowiem przestrzeń miejska to przede wszystkim obszar, w którym żyjemy, pracujemy i odpoczywamy. To środowisko w którym wychowują się nasze dzieci, miejsce, gdzie ludzie się spotykają i budują wzajemne relacje, powietrze, którym na co dzień oddychamy. Patrzenie na przestrzeń miejską bez uwzględnienia rzeczywistych potrzeb mieszkańców, jest jak projektowanie domu bez troski o ludzi, którzy w nim zamieszkają.

Właśnie dlatego sprzeciwiamy się zapisom projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa”, uważając ten dokument za szkodliwy, gdyż pomija on interes ogółu mieszkańców. Jest on dokumentem przygotowanym w sposób sprzeczny z istniejącymi analizami, ignorującym wielką ilość istotnych czynników, w tym udział strony obywatelskiej na etapie jego powstawania, a także jak się wydaje, sprzyjającym określonym grupom, dla których miasto jest przede wszystkim zespołem nieruchomości, na których można realizować własne interesy.

Uważamy, że obecny kształt projektu nowego Studium będzie miał poważne i negatywne konsekwencje dla naszego Miasta i jego mieszkańców, nie tylko w najbliższych kilkunastu latach, ale także dla kolejnych pokoleń. Sprzeciwiając się trwającemu od lat zaprzepaszczaniu potencjału Krakowa, przedstawiamy listę uwag, które powinny zostać uwzględnione w tym podstawowym dokumencie planistycznym. Uwagi te zostały opracowane przez stronę obywatelską, reprezentowaną przez porozumienie krakowskich organizacji pozarządowych i osób, którym leży na sercu zrównoważony rozwój Grodu Kraka. Jako dewizę przewodnią działań przyjmujemy hasło: „Kraków Przyjazny Mieszkańcom”, bowiem od dłuższego czasu obserwujemy, jak włodarze naszego Miasta zdają się dbać w pierwszej kolejności o potrzeby i zabezpieczenie interesów deweloperów, właścicieli sieci handlowych i turystów, zapominając o mieszkańcach.

Wierzymy, że tak, jak ginące pod piłami miejskie tereny zielone nie mają barw politycznych, tak Kraków Przyjazny Mieszkańcom również nie musi ich posiadać. Nasza inicjatywa ma charakter otwartego i niepolitycznego porozumienia, stąd zachęcamy do włączania się w nią wszystkie podmioty i osoby, które utożsamiają się z poniższą listą postulatów dotyczących przestrzeni Krakowa:

1. Czyste powietrze

Problem smogu i złego stanu powietrza został całkowicie pominięty w nowym projekcie Studium, co świadczy o niezrozumieniu zagrożenia, jakie niesie ono ze sobą dla życia i zdrowia mieszkańców. Dodatkowo Studium zakłada intensyfikację zabudowy, zabudowę korytarzy przewietrzania Miasta i terenów zielonych, co zwiększy zanieczyszczenie powietrza i uniemożliwi skuteczne zmiany mające na celu jego redukcję. Domagamy się zdecydowanych działań na rzecz poprawy stanu powietrza i zabezpieczenia wszelkich terenów, które sprzyjają temu celowi.

2. Zrównoważony transport

Projekt Studium sprzyja zwiększeniu ruchu samochodowego w centrum Miasta. Domagamy się jego ograniczania i rozwoju komunikacji publicznej, infrastruktury

pieszej i rowerowej oraz dostosowywania całej infrastruktury drogowej do nowych inwestycji mieszkaniowych i potrzeb mieszkańców.

3. Architektura i zabudowa dostosowana do historycznego dziedzictwa Krakowa

Projekt nowego Studium bezpośrednio zagraża historycznej spuściźnie Krakowa, dopuszczając zabudowę, która z jednej strony nieodwracalnie zniszczy panoramę Starego Miasta i zabytkowych dzielnic Krakowa, z drugiej pogłębi panujący chaos architektoniczny. Pragniemy rozwoju Miasta w oparciu o poszanowanie jego unikatowego charakteru, którego najważniejszymi elementami są niska zabudowa z dominantami krajobrazowymi oraz duża ilość terenów zielonych.

4. Ogólnodostępne i czyste zbiorniki wodne i rzeki

Projekt Studium nie zabezpiecza zbiorników i cieków wodnych, dodatkowo wprowadzając w wielu wypadkach intensywną zabudowę mieszkaniową, prowadząc do prywatyzacji cennych terenów publicznych. Domagamy się ogólnodostępnych kąpielisk i działań w kierunku poprawy czystości cieków i zbiorników wodnych.

5. Ochrona przyrody

Projekt Studium jest niezgodny z Mapą roślinności rzeczywistej Krakowa. Pod zabudowę zostały przeznaczone obszary cenne przyrodniczo, w tym te o najwyższym walorze. Domagamy się zabezpieczenia terenów cennych przyrodniczo.

6. Ochrona i rozwój obszarów cennych kulturowo i społecznie

Projekt Studium zezwala w wielu miejscach na zabudowę terenów bezcennych kulturowo i społecznie, m.in. parków, terenów wokół fortów i obiektów ogólnodostępnych. Domagamy się ochrony takich terenów i zachowania ich funkcji publicznych.

7. Kraków miastem zielonym

Projekt Studium zakłada zabudowę wielu cennych społecznie terenów zielonych, jednocześnie nie zabezpieczając dla mieszkańców przestrzeni do wypoczynku i rekreacji. W wielu miejscach wbrew interesom społeczności Krakowa tereny publiczne przeznaczone są pod zabudowę, podczas gdy tereny prywatne zapisane są jako tereny zielone. Chcemy Krakowa pełnego zieleni, alei miejskich i  ogólnodostępnych parków.

8. Ogólnodostępne obiekty sportowe

Zapisy Studium nie zabezpieczają dla mieszkańców terenów do uprawiania sportu i rekreacji. Nowe zapisy zezwalają na realizację na ich miejscu inwestycji o odmiennym charakterze. Domagamy się ogólnodostępnych obiektów sportowych i zabezpieczenia obszarów sportu amatorskiego przed przeznaczeniem ich na cele komercyjne.

9. Kraków budowany z głową

Zapisy projektu Studium często stoją w sprzeczności z racjonalnym myśleniem, pomijając istniejące analizy i dane, oraz przede wszystkim, są niezgodne z Art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówiącym o ochronie środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Pod zabudowę zaplanowane są tereny zalewowe, korytarze odpowiedzialne za przewietrzanie Miasta, oraz obszary, których walory przyrodnicze są unikatowe. Ponadto część zapisów jest niezgodna z dopiero co uchwalonymi planami zagospodarowania przestrzennego. Studium nie uwzględnia także sytuacji na rynku nieruchomości, dopuszczając rozbudowę na ogromną skalę mieszkalnictwa z pominięciem faktycznych potrzeb i ilości już istniejących niewykorzystywanych i pustych obiektów mieszkalnych i usługowych. Domagamy się tworzenia planistyki miejskiej w duchu zasady zrównoważonego rozwoju.

10. Projektowanie miasta z udziałem mieszkańców

Dokument planowanego Studium nie był konsultowany w sposób wystarczający ze stroną społeczną. Projekt Studium pomija w wielu wypadkach zgłaszane przez nią problemy, a także zawiera liczne zapisy stojące w sprzeczności ze stanowiskiem przedstawicieli różnych grup mieszkańców, organizacji pozarządowych i postanowień komisji dialogu obywatelskiego. Co więcej, Studium zostało wyłożone do publicznego wglądu w okresie urlopów wakacyjnych, co automatycznie ograniczyło możliwość ustosunkowania się mieszkańców do dokumentu. Domagamy się podmiotowego traktowania środowisk mieszkańców i organizacji pozarządowych w procesie kształtowania polityk miejskich.

Zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe, radnych oraz grupy nieformalne do udziału w Drugim Maratonie pisania uwag do “Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa”, który odbędzie się 25, 26 i 27 kwietnia w

- Kolektywie Dajwór, ul Dajwór 16, DZ I, Kazimierz, piątek 25 IV w godzinach 16-19, sobota 26 IV i niedziela 27 IV od godziny 13.00 do 18.00https://www.facebook.com/kolektyw.dajwor?fref=ts

- Kawiarni Cafe Szafe, ul. Felicjanek 10, Dz I, Śródmieście, 26 IV sobota i 27 IV niedziela, w godzinach 11.00-18.00.https://www.facebook.com/pages/Cafe-Szafe/106275032761656?fref=ts

- Podczas akcji “Skuwam beton, sadzę drzewo” na Bronowicach przy ul. Krakusów 14, w godzinach 12.00-18.00 https://www.facebook.com/events/667660856633700/?fref=ts

Podczas spotkań uczestnicy z pomocą radnych, architektów i aktywistów miejskich będą mogli przygotować własne uwagi, dowiedzieć się o najważniejszych zmianach w okolicach ich zamieszkania i całym mieście, jak i zapoznać się z kilkudziesięcioma uwagami przygotowanymi przez nasze organizacje.

Informacje o wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/687875417893826/

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na grupę dyskusyjną na portalu Facebook: https://www.facebook.com/groups/525995324134737/?fref=ts

Kontakt: kontakt@forumkrakowa.org.

Inicjatywę poparły:

Organizacje

• Akcja Poziomka

• Europejskie Centrum Młodzieży

• Federacja Zielonych Grupa Krakowska

• Fundacja Biuro Inicjatyw Społecznych

• Fundacja Bioregion Jura

• Fundacja “Dobra Wola”

• Fundacja EkoMost

• Inicjatywa „Prawo do miasta”

• Konfederacja na rzecz Przyszłości Krakowa Cracovia Urbs Europaea

• Krakowski Alarm Smogowy

• Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu Krakowskiego

• Nowe Peryferie – Magazyn Idei

• Obywatel Mama

• Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa

• Partia Zieloni – koło krakowskie

• Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów

• Stowarzyszenie Obrony Grzegórzek

• Stowarzyszenie PODGORZE.PL

• Stowarzyszenie „Pracownia Obywatelska”

• Stowarzyszenie Radiofonia

• Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody

• Zielone Bronowice

Radny Miasta Krakowa Mirosław Gilarski

Radni dzielnicowi:

• Małgorzata Ciemięga – przewodnicząca dzielnicy II Grzegórzki

• Łukasz Cieślik – wiceprzewodniczący dzielnicy XIV Czyżyny

• Tomasz Daros – radny dzielnicy I Stare Miasto

• Marcin Dzierżak – radny dzielnicy VI Bronowice

• Piotr Klimowicz – przewodniczący dzielnicy V Krowodrza

• Jakub Kosek – przewodniczący dzielnicy IV Prądnik Biały

• Adam Michaluk – wiceprzewodniczący dzielnicy V Krowodrza

• Aleksander Miszalski – radny dzielnicy I Stare Miasto

• Tomir Myśliborski – przewodniczący dzielnicy III Prądnik Czerwony

• Bogdan Smok – przewodniczący dzielnicy VI Bronowice

• Weronika Szelęgiewicz – radna dzielnicy XIV Czyżyny

• Maciej Wicherek – radny dzielnicy VIII Dębniki

• Barbara Zarzycka-Rzeźnik – radna dzielnicy I Stare Miasto

No Comments Yet


Pings and Trackbacks (1 )

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>