standard

0

Pierwsze Forum Mieszkańców i Mieszkanek, które rozpoczęło debatę nad społeczną wizją polityki miejskiej uświadomiło nam, że Kraków jest złożonym systemem wzajemnych powiązań. Roboczo wyodrębnione grupy „ekologia”, „transport” i „przestrzeń” w swoich pracach dotykały podobnych obszarów problemowych, w niektórych kwestiach tak silnie ze sobą współzależnych, że wręcz nierozerwalnych. By wykonać kolejny krok, naturalna i konieczne stała się taka reorganizacja pracy tych tych trzech grup, aby umożliwić wymianę wiedzy i doświadczeń między nimi. W tej edycji Forum będą więc pracować wspólnie.
Kanwą dla prac nowej grupy jest właśnie procedowane Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego – jeden z najważniejszych dokumentów planistycznych miasta. Na jego podstawie kształtowany będzie Kraków przez najbliższych kilkanaście lat. Jeżeli nie chcemy by te kluczowe ustalenia odbyły się ponad naszymi głowami musimy wspólnie pochylić się nad Studium, przedyskutować jakie szanse i zagrożenia ze sobą niesie. Mamy możliwość składania uwag do projektu – wykorzystajmy ją.

Zapraszamy do włączenia się w pisanie uwag do “Studium uwarunkowań i Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Krakowa”. Po więcej szcegółów zapraszamy do zakładki STUDIUM 2030

No Comments Yet

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>