standard

Maraton pisania uwag do Studium Zagospodarowania przedłużamy o kolejne dni i nowe miejsca! 0

Trwa maraton pisania uwag do Studium. Z naszymi wnioskami można się zapoznać na stronie www.forumkrakowa.org/uwagi-do-studium-2014/ Uwagi są do ściągnięcia tutaj w formacie .doc (plik programu Word) a załączniki znajdują się na stronie stronie http://forumkrakowa.org/zalaczniki/ Uwagi wysłane do nas przez mieszkańców i mieszkanki znajdują się tutaj: http://forumkrakowa.org/uwagi-przyslane-przez-mieszkanki-i-mieszkancow-krakowa/

Zapraszamy też dziś od 11 do 18 do Cafe Szafe (ul. Felicjanek 10) i od 13 do 18 do Kolektywu Dajwór, ul. Dajwór 16

W poniedziałek i wtorek jesteśmy w Bike Like Cafe, ul. Krowoderska 48 https://www.facebook.com/BikeLikeCafe

Uwagi można też zostawiać do 4 maja w Bike Like Cafe, ul. Krowoderska 48 i Cafe Szafe (ul. Felicjanek 10) oraz w Domku ul. Dajwór 16 (część Kolektywu Dajwór) .

Uwagi można też składać do 5 maja 2014 r. w UMK – muszą być:
własnoręcznie podpisane, z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczeniem nieruchomości, której uwaga dotyczy.
Uwagi można wnosić:
albo w Urzędzie Miasta Krakowa w Punktach Obsługi Mieszkańców (stanowiska informacyjno-podawcze),
Al. Powstania Warszawskiego 10
Rynek Podgórski 1
ul. Grunwaldzka 8
ul. Kasprowicza 29
ul. Wielopole 17a
os. Zgody 2 (Obsługa osób niesłyszących)
ul. Sarego 4
ul. Wielicka 28a
ul. Stachowicza 18
ul. Lubelska 27
Galeria Handlowa ul. Stawowa 61 lokal nr 157
albo drogą pocztową na adres: Urząd Miasta Krakowa, Biuro Planowania Przestrzennego, ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków,
albo drogą elektroniczną: za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP lub opatrzone bezpiecznym kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

standard

Aktualna wersja uwag do Studium 0

Przedstawiamy aktualną wersję uwag do studium (http://forumkrakowa.org/uwagi-do-studium-2014/) wraz z załącznikami (http://forumkrakowa.org/zalaczniki/), którą mamy nadzieję z Państwa pomocą udoskonalimy i rozszerzymy. tutaj w formacie .doc (plik programu Word) . Uwagi prosimy przesyłać na adres: mariusz.tnrop@wp.pl (Kontakt w razie pytań oraz spraw technicznych itp pod adresem: studiumdlakrakowa@gmail.com ). Uwagi przesłane nam w tym roku znajdują się na stronie: http://forumkrakowa.org/uwagi-przyslane-przez-mieszkanki-i-mieszkancow-krakowa/ Uwagi zgłoszone w zeszłym roku dostępne są na stronie: http://forumkrakowa.org/215/. Oficjalna strona UMK informująca o Studium http://www.bip.krakow.pl/?dok_id=60095

standard

25 kwietnia rusza Drugi Maraton pisania uwag do Studium 0

Zapraszamy do włączenia się w organizowany przez nas już po raz drugi Maraton pisania uwag do projektu “Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa”.  Jest to podstawowy gminny dokument planistyczny, który na kolejne 20 lat wyznaczy politykę przestrzenną Krakowa, która ma zasadniczy wpływ na jakość życia naszą oraz naszych bliskich.

W terminie od 4 marca do 14 kwietnia do publicznego wglądu wyłożony został ponownie projekt Studium. Niestety nie wszystkie zgłaszane uwagi zostały uwzględnione, stąd ponawiamy nasz Maraton. Uwagi można składać do 5 maja.

Jako przedstawiciele różnych środowisk zrzeszonych w organizacjach pozarządowych i grupach nieformalnych aktywnie działających na rzecz ochrony przyrody, demokracji bezpośredniej, partycypacji i prawa do współkształtowania polityk miejskich, postanowiliśmy z jednej strony zebrać i upowszechnić uwagi dotyczące ochrony terenów istotnych przyrodniczo i społecznie i udostępnić je wszystkim Krakowianom, z drugiej natomiast zorganizować Maraton. Celem Maratonu jest zwiększenie świadomości na temat Studium, oraz przede wszystkim pomoc wszystkim zainteresowanym mieszkańcom w opracowaniu własnych uwag.

W trakcie Maratonu każda osoba przy pomocy eksperta będzie miała możliwość zapoznania się z zapisami Studium dot. wybranego obszaru (np. miejsca zamieszkania) i w razie potrzeby przygotowania własnej uwagi/uwag. Dodatkowo, powstałe w ten sposób uwagi będziemy anonimowo udostępniać innym zainteresowanym, oraz zbiorczo złożymy je w Biurze Planowania Przestrzennego.

Planowany termin i miejsce Maratonu (mogą nieznacznie ulec zmianie, o czym będziemy informować):

- Kolektyw Dajwór, ul Dajwór 16, DZ I, Kazimierz, piątek 25 IV w godzinach 16-19, sobota 26 IV i niedziela 27 IV od godziny 13.00 do 18.00https://www.facebook.com/kolektyw.dajwor?fref=ts

- Kawiarnia Cafe Szafe, ul. Felicjanek 10, Dz I, Śródmieście, 26 IV sobota i 27 IV niedziela, w godzinach 11.00-18.00.https://www.facebook.com/pages/Cafe-Szafe/106275032761656?fref=ts

- Podczas akcji “Skuwam beton, sadzę drzewo” na Bronowicach przy ul. Krakusów 14, w godzinach 12.00-18.00 https://www.facebook.com/events/667660856633700/?fref=ts

Jak można pomóc?

- Prosimy o przesyłanie nam (na adres: studiumdlakrakowa@gmail.com opracowanych przez Państwa uwag, które wpisują się w założenia Maratonu zawarte w manifeście programowym: http://forumkrakowa.org/manifest-krakow-przyjazny-mieszkancom/

- Rozpowszechnienie informacji na temat Maratonu i Studium, a także rozsyłanie uwag w Waszych środowiskach;

- Włączenie się w organizację: poszukujemy wolontariuszy, drukarek, tonerów, komputerów, osób do opracowywania materiałów promocyjnych i przede wszystkim ekspertów znających się na planowaniu przestrzennym, którzy mogliby poświęcić kilka godzin swojego czasu na pomoc przybyłem mieszkańcom.

- Wyrażenie poparcia dla idei Maratonu, poprzez przesłanie podpisu pod naszym Manifestem 

- Wpłacając darowiznę na zakup materiałów potrzebnych dla organizacji Maratonu na konto: na konto Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody 41102028920000510201200237 - z dopiskiem “Studium Krakowa”

Więcej informacji można znaleźć na:
•Stronie wydarzenia na portalu Facebook: https://www.facebook.com/events/1443782559197347/?ref_newsfeed_story_type=regular

•Grupie na portalu Facebook: https://www.facebook.com/groups/525995324134737/?fref=ts

•Fanpage na portalu Facebook : https://www.facebook.com/krakowprzyjaznymieszkancom?fref=ts

•Pełen tekst projektu Studium i informacja o konsultacjach społecznych jest dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa:http://www.bip.krakow.pl/?id=48

Zgłoszenia pomocy, a także pytania prosimy kierować pod adres:
studiumdlakrakowa@gmail.com lub kontakt@forumkrakowa.org

Uwagi do Studium proszę wysyłać pod adres:mariusz.tnrop@wp.pl

standard

Komentarz Inicjatywy “Prawo do miasta” do projektu zmian statutów Dzielnic 0

    

Obecnie procedowany jest projekt nowego statutu dzielnic Krakowa (link do projektu). Do 4 listopada (do godziny 23.59) na adres br.umk@um.krakow.pl można przesyłać swoje uwagi do tego dokumentu. Po analizie jego zapisów uderzył nas rozdźwięk między deklarowanymi w mediach przez twórców możliwościami współdecydowania mieszkańców, a tym jak brzmią konkretne zapisy.

   Projekt wprowadza dwie nowe możliwości: wniosek obywatelski oraz inicjatywę uchwałodawczą. Jest to krok w dobrym kierunku, jednak naszym zdaniem jest on za mały i w obecnych warunkach prawnych i społecznych możnaby się pokusić o skuteczniejsze i bardziej znaczące zmiany. Aktywność obywateli będzie hamować w obydwu przypadkach konieczność zebrania aż 200 podpisów. Wysiłek włożony w zebranie ich może być nieadekwatny do efektu lub daremny. Okres od złożenia wniosku do podjęcia decyzji przez Radę miasta może wynosić pół roku lub więcej (42 dni od zgłoszenia na ocenę i wniesienie ewentualnych poprawek, plus oczekiwanie na najbliższą sesję Rady Dzielnicy, a potem do 90 dni na sesję Rady Miasta). Mieszkańcy i mieszkanki w tym projekcie mogą jedynie wnioskować, a decyzję podejmą kolejno: Rada Dzielnicy, a potem Rada Miasta.

    Wbrew udzielanym na łamach prasy deklaracjom (por. wypowiedź radnego Jaśkowca udzieloną magazynowi Kraków.pl z dn. 23.10.2013 r.), przedstawiony projekt Statutu nie wprowadza żadnych ułatwień we wprowadzaniu budżetów partycypacyjnych na poziomie Dzielnic. Mechanizm „Wniosku Obywatelskiego” nie ma wiele wspólnego z partycypacją budżetową, rozumianą jako „udział obywateli w decyzjach odnośnie wydatków jednostki samorządowej”. Wszystkie stosowane w Polsce (m.in. w Sopocie, Łodzi, Poznaniu, Płocku, Koninie, Tarnowie, Dąbrowie Górniczej, Gdańsku) rozwiązania określane budżetem partycypacyjnym lub obywatelskim zawierają w sobie etap, na którym mieszkańcy głosując wyrażają swoje preferencje, które ze zgłoszonych zadań uznają za warte realizacji. Określania „partycypacyjnym” mechanizmu polegającego na tym, że mieszkańcy zgłaszają zadanie, a Radni decydują, czy je przyjmą, czy nie jest swoistym kuriozum. Najlepsze regulacje partycypacyjne powstają w wyniku współdziałania Urzędu, Radnych, ekspertów, oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i aktywistów miejskich (czego dobitnym przykładem jest Łódź), nie można więc pozwolić, aby w Krakowie było inaczej. Wprowadzając rozwiązania oderwane od doświadczeń przeprowadzonych w 4 dzielnicach dwóch niezależnych programów pilotażowych, nieuwzględniające rekomendacji ekspertów, abstrahujące od powoływanego przez Prezydenta zespołu ds. partycypacji w istocie szkodzi się miastu i jego mieszkańcom. Konieczne jest osadzenie w Statucie ram budżetu partycypacyjnego, których wypełnieniem zajmą się wspólnie wszystkie zainteresowane strony.

    Ponadto wykreślenie z projektu nowego statutu punktów, które gwarantowały: jawność sesji Rady Dzielnicy i jej komisji oraz dostęp obywateli do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych (§ 8a. obecnego statutu), prawo do udziału i zabierania głosu podczas posiedzeń Rady Dzielnicy i podczas posiedzeń komisji (§14 ust 7 obecnego statutu) oraz pomoc w organizowaniu się mieszkańców dla rozwiązywania spraw dotyczących ich miejsca zamieszkania (§ 4 punkt 1 obecnego statutu obecnego) zmniejsza uprawnienia mieszkańców, a także ich wpływ na politykę miasta.

   Nowy statut pomija część zapisów umożliwiających Radzie Dzielnicy kontrolę i wpływanie na polityki miejskie. W nowym projekcie nie znalazło się m.in  prawo do opiniowania studium uwarunkowań, oceny jednostek miejskich, opiniowania ławników oraz podejmowanie uchwał w sprawach przeznaczenia i sposobu wykorzystania mienia komunalnego przekazanego Dzielnicy w zarząd, znajdujące się w obecnym statucie.

  Dlatego w celu realizacji deklarowanego przez twórców nowego projektu statutu zwiększania uprawnień mieszkańców postulujemy: wprowadzenie budżetu partycypacyjnego, poszerzenie oraz skrócenie i uproszczenie obecnej i planowanej w projekcie procedury udziału mieszkańców i mieszkanek w zarządzaniu Miastem, wzmocnienie jawności i kontroli mieszkańców nad samorządem poprzez wprowadzenie pełnej jawności obrad, wyników głosowania i innych materiałów oraz dokumentów Dzielnicy.

   Warto pamiętać, że im większy wpływ na polityki miejskie będą miały władze Dzielnic, tym większą władzę mogą uzyskać mieszkańcy i mieszkanki. Należy dążyć do sytuacji, w której mieszkańcy i mieszkanki oraz ich przedstawiciele w Radzie Dzielnicy są stroną w procesie podejmowania decyzji bezpośrednio dotyczących zarówno ich najbliższego otoczenia, jak i całego miasta. W tym celu niezbędne jest wprowadzanie wiążących konsultacji społecznych z mieszkańcami i dostosowanie procedury ich przeprowadzania do ich potrzeb i możliwości. Liczbę i formę spotkań konsultacyjnych należy zaplanować tak, aby mogło w nich uczestniczyć jak najwięcej osób, np. organizować je w dni wolne od pracy lub w godzinach wieczornych – zazwyczaj wolnych od pracy. Mieszkańcy i mieszkanki powinni móc skonsultować zapisy procedowanych dokumentów z miejskim prawnikiem lub specjalistą i uzyskać rzetelną odpowiedź jak planowane zmiany wpłyną na ich sytuację. Warto byłoby rozważyć korzyści i utrudnienia płynące z nadania Dzielnicom osobowości prawnej.

standard

Odpowiedź na doniesienia prasowe 0

  Od 18 czerwca do 29 lipca br. do publicznego wglądu został wyłożony projekt zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa”. W terminie do 19 sierpnia wszyscy Mieszkańcy Krakowa mogli złożyć uwagi do zaprezentowanego projektu.

  Jako członkowie kilkunastu krakowskich organizacji społecznych, którym na sercu leży zrównoważony rozwój naszego miasta, zainicjowaliśmy przedsięwzięcia mające na celu zachęcenie mieszkańców do aktywnego udziału w procesie konsultowania i uchwalania Studium. Zorganizowaliśmy „Maratony pisania uwag do projektu Studium”. Przez 4 dni w wybranych krakowskich kawiarniach, wolontariusze (którymi byli m.in. architekci oraz radni dzielnicowi) udzielali mieszkańcom informacji na temat zapisów projektu Studium oraz zachęcali do składania własnych uwag. Spotkania pozwalały przybyłym osobom zapoznać się z zapisami dokumentu i sformułować postulaty. Istniała też możliwość poparcia uwag innych mieszkańców, rady dzielnic i organizacji. Na podstawie nadesłanych do nas i stworzonych podczas spotkań dokumentów, wspólnie opracowaliśmy społeczną listę uwag. Dodatkowo, za pośrednictwem strony internetowej http://forumkrakowa.org zebraliśmy i udostępniliśmy je krakowianom wraz z naszą listą (http://forumkrakowa.org/ostateczna-lista-uwag-z-zalacznikami/).

  Akcja spotkała się z ogromnym zainteresowaniem mieszkańców, którzy tłumnie przybyli na spotkania. Tylko za pośrednictwem naszej inicjatywy uwagi opracowało czterysta osób (poza tymi, którzy złożyli je osobiście). W trakcie Maratonu odwiedzili nas mieszkańcy wszystkich dzielnic Krakowa. Byli zainteresowani zarówno tym, jak Studium może wpłynąć na najbliższą okolicę i ich miejsce zamieszkania, jak i na istotne według nich obszary w Mieście. Wiele osób przychodziło z wstępnie opracowanymi uwagami, z prośbą o pomoc w poprawnym sformułowaniu pisma, znalezieniu numeru działki, czy też przygotowaniu uzasadnienia w oparciu o istniejące dokumenty i wytyczne. Zarówno frekwencja, jak i wypowiedzi odwiedzających nas mieszkańców Krakowa, udowodniły, że istniało ogromne zapotrzebowanie na podobne spotkania. Dodatkowo, przyjazna kawiarniana atmosfera i obecność życzliwie usposobionych ekspertów i wolontariuszy, spowodowały, że po opracowaniu własnych uwag lub poparciu którejś z list, mieszkańcy wspólnie zasiadali przy kawie, by podyskutować o Studium i o przyszłości Miasta.

  Powodem podjęcia przez nas inicjatywy, było przeświadczenie, że przeprowadzone do tej pory działania mające na celu konsultację projektu Studium, były zrealizowane błędnie i w sposób niewystarczający w stosunku do wagi sprawy. Jest to jeden z podstawowych dokumentów planistycznych gminy. Zapoznając się z zakresem zmian, które wprowadza nowe Studium zauważyliśmy, że niektóre jego zapisy nie uwzględniają interesu ogółu mieszkańców, ani uwag zgłaszanych przez stronę społeczną na etapie wcześniejszych konsultacji – w tym złożonych przez rady dzielnic. Nowe Studium będzie mieć poważne konsekwencje dla naszego Miasta i jego mieszkańców, zaciąży nad przemianami miasta w perspektywie wielu pokoleń. Dlatego jego naczelną zasadą powinno być działanie na rzecz wspólnoty i ochrona jej interesów. Jest niedopuszczalne, by tak ważny dokument pomijał wolę społeczności, uwzględniając interesy innych grup – na przykład lobby deweloperskiego. Sprzeciwiając się trwającemu od lat zaprzepaszczaniu potencjału Krakowa, wspólnie opracowaliśmy tekst manifestu, w którym w odniesieniu do procedowanego projektu Studium, proponujemy alternatywną wizję rozwoju Grodu Kraka (dostępny na http://forumkrakowa.org/manifest-krakow-przyjazny-mieszkancom-wraz-lista-poparcia/), a także wspomnianą szczegółową listę uwag, które naszym zdaniem powinny zostać uwzględnione w Studium (dostępna na http://forumkrakowa.org/ostateczna-lista-uwag-z-zalacznikami/). Manifest został poparty przez 21 organizacji społecznych oraz 14 radnych (13 radnych dzielnicowych, w tym 5 przewodniczących i 1 radnego miejskiego).

  Jako dewizę przewodnią działań przyjęliśmy hasło „Kraków Przyjazny Mieszkańcom”, bowiem od dłuższego czasu obserwujemy zjawisko narastającego lekceważenia mieszkańców, przy troskliwym zabezpieczaniu interesów deweloperów, właścicieli sieci handlowych i turystów.

  Społeczna akcja aktywizująca mieszkańców nie spodobała się miejskim urzędnikom oraz redaktorowi Gazety Wyborczej – Dawidowi Hajokowi.

  Zastępca Dyrektora ds. Informacji Urzędu Miasta Krakowa Filip Szatanik rozesłał do mediów oświadczenie, będące oficjalnym stanowiskiem władz miasta, zatytułowane: „Organizatorzy maratonu kłamią”, w którym zarzucił organizatorom akcji publikowanie kłamliwych informacji. Według pana Szatanika kłamstwa aktywistów polegały na tym że:

 1. Studium nie zostało uchwalone – jest wyłożone do publicznego wglądu dla mieszkańców Krakowa, uchwała Rady Miasta w tej sprawie zapadnie być może na przełomie roku.
 2. Studium nie przewiduje zabudowy Bagrów, Zakrzówka itd., na jego podstawie nie wydaje się pozwoleń na budowę, nie jest prawem miejscowym.
 3. „Korytarze powietrzne” to pojęcie odnoszące się do ruchu lotniczego, więc Studium nie może przewidywać ich zabudowy.
 4. O kolejnych etapach konsultacji Studium Urząd Miasta informował za pośrednictwem mediów, ogłoszeń, portali społecznościowych. Odbywały się liczne konsultacje, spotkania z przedstawicielami mieszkańców Krakowa, różnych środowisk zawodowych, organizowano publiczne debaty. Dysponujemy dokładną informacją na ten temat.
 5. „Papierowa” wersja projektu Studium była wyłożona od 18 czerwca do 29 lipca, wersja elektroniczna cały czas dostępna jest w internecie. Dokument zobaczyło już ponad 20 000 osób.
 6. Ilość uwag NIE MA znaczenia dla ostatecznych rozstrzygnięć w Studium. Liczy się ich poziom merytoryczny.

  Stwierdzenia przedstawiciela magistratu – Filipa Szatanika są bezzasadne. Jego tekst zawiera elementy manipulacji: pełen jest celowych zafałszowań, przeinaczeń i stwierdzeń odbiegających od stanu faktycznego. Poniżej prezentujemy naszą odpowiedź na bezpodstawne stwierdzenia p. Szatanika:

Ad. 1. W manifeście “Kraków przyjazny mieszkańcom” nie sugerowaliśmy, że studium zostało uchwalone lecz mówimy o „projekcie studium”. Również użycie trybu przypuszczającego oraz pojęć takich jak „projekt Studium” jasno daje do zrozumienia, że odnosimy się do procedowanego dokumentu.

Ad. 2. Studium rzeczywiście nie przewiduje zabudowy Bagrów, ponieważ nie buduje się na wodzie. Przewiduje za to zabudowę okolic Bagrów, Zakrzówka albowiem podstawą do wydania pozwolenia na budowę jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego który musi być zgodny ze studium. Na problem zabudowy otoczenia Bagrów zwraca w swoich uwagach również Rada Dzielnicy XIII.

Ad. 3. W tekście Manifestu nie pojawia się określenie „korytarze powietrzne” lecz „korytarze przewietrzania miasta”. Opisy dotyczące tego problemu pojawiające się zarówno w Manifeście, wywiadach prasowych i radiowych, jak i w opiniach na portalach społecznościowych wyraźnie precyzowały, o które korytarze chodzi.

Ad. 4. Nie twierdzimy, że nie były prowadzone żadne konsultacje Studium, lecz, że były zrealizowane błędnie i w sposób niewystarczający w stosunku do wagi sprawy. Więcej na ten temat w części dalszej.

  Z przykrością stwierdzamy, że p. Szatanik komentując w mieniu UMK akcję Maratonu zarzucając organizatorom kłamstwo, nie zadał sobie trudu zapoznania się z uwagami przygotowanymi przez stronę społeczną, nie potrafił bowiem merytorycznie odnieść się do przedstawionego tam materiału.

  Jeszcze dalej w swoich zarzutach posunął się Dawid Hajok który w swoim artykule z 17 sierpnia zamieszczonym w Gazecie Wyborczej pt. „Maraton dezinformacji i pieniactwa, czyli jak szkodzą studium” w sposób wyjątkowo obraźliwy i kłamliwy zaatakował organizatorów akcji.

  Zarzucił nam m.in.: pieniactwo, uprawianie populizmu, manipulację, hamowanie rozwoju miasta, a nawet miejski terroryzm „na który nie należy się godzić, a już na pewno nie można pozostać wobec niego obojętnym”.

  Wg Hajoka, który, co warto odnotować nie był obecny podczas organizowanych przez nas maratonów pisania uwag do studium, akcja miała „charakter społecznej pyskówki”. Nie wiadomo na jakiej podstawie wysuwa takie twierdzenia, gdyż podczas akcji nie było żadnych kłótni, a przybyli mieszkańcy bardzo pozytywnie wypowiadali się na temat samej inicjatywy. Redaktor Hajok wyraził również pretensje, że uczestnicy akcji nie brali udziału w organizowanych przez niego spotkaniach, a także w konsultacjach społecznych. Pan Hajok zdaje się być niedoinformowany w sprawach, o których pisze. Organizacje/osoby, które zaatakował, brały udział w „konsultacjach” nowego Studium już w 2008 r. składając wnioski do tego dokumentu. Brały także udział w spotkaniu zorganizowanym przez zastępcę prezydenta Krakowa Elżbietę Koterbę w Urzędzie Miasta Krakowa, w spotkaniach organizowanych przez krakowski oddział Towarzystwa Urbanistów Polskich, a także konsultacjach w ramach Komisji Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska.

  Zwracamy również uwagę na to, że „konsultacje” w postaci debat nt. projektu Studium, o których pisze p. Hajok, organizowane były w okresie, w którym prace nad nim nie były ukończone, nie był przedłożony do wglądu żaden projekt, a debata opierała się na deklaracjach. Projekt Studium został wyłożony do publicznego wglądu dopiero teraz i dopiero teraz zainteresowani mogą składać uwagi. Sprawę zasad udziału społeczeństwa w planowaniu przestrzennym, w tym publicznego wyłożenia dokumentów, przyjmowania i rozpatrywania uwag reguluje Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. Widocznie jednak niepotrzebnie, bo wg. pana Hajoka wystarczyłaby debata zorganizowana przez Gazetę Wyborczą i Fundację Aktywnych Obywateli im. Józefa Dietla, na której urzędnicy zadeklarują coś, co nie jest poparte żadnymi dokumentami np. to, że zmiana Studium nie wyznacza zabudowy na terenie ogrodów działkowych. My, w przeciwieństwie do pana Hajoka, nie opieramy się na ustnych deklaracjach, lecz na dokumentach. Na tej podstawie widzimy np. tereny przeznaczone pod zabudowę na obszarach 15 ogrodów działkowych; natomiast ustne zapewnienia wiceprezydent Elżbiety Koterby oraz redaktora Dawida Hajoka nie przekładają się na kształt dokumentu.

  Redaktor Dawid Hajok zauważył, że organizowane przez niego trzy spotkania tj. 9, 16 i 23 kwietnia nie zdołały przyciągnąć wszystkich potencjalnych zainteresowanych. Próbuje on wysnuć z tego daleko idące wnioski w stosunku do nieobecnych, zamiast zastanowić się czemu organizowane przez niego spotkania, nie spotkały się z większym zainteresowaniem społeczności Krakowa. W związku z tym, a także w odpowiedzi na wyjaśnienia p. Szatanika, tłumaczymy dlaczego wspomniane „konsultacje społeczne” projektu nowego Studium były prowadzone niewłaściwie i nie spełniły swojej funkcji, prowokując m.in. potrzebę organizacji Maratonu.

  Projekt Studium (oraz możliwość zgłaszania uwag) został wyłożony do publicznego wglądu w okresie urlopów wakacyjnych ograniczając automatycznie możliwość aktywnego uczestnictwa wielu osób.

  Spotkania organizowane przez Fundację Aktywnych Obywateli im. Józefa Dietla we współpracy z Gminą Miejską Kraków i Gazetą Wyborczą były promowane niewłaściwie i nie dotarły do wszystkich zainteresowanych. Przykładowo wspomniane przez p. Szatanika wydarzenia promowane na portalach społecznościowych (Facebook) pojawiły się odpowiednio z czterodniowym, 28-godzinnym oraz 32 godzinnym wyprzedzeniem. Organizatorzy nie zdołali zamieścić informacji o nich ani na fanpage’u Rady Miasta Krakowa, ani na fanpage’u Kraków.pl (poza wydarzeniem z 9.04). O randze i wadze, jaką miało dla organizatorów dotarcie do wszystkich środowisk może świadczyć zasięg tych wydarzeń… Dowiedziało się o nich (czyli w nomenklaturze Facebooka “zostało zaproszonych” ) odpowiednio 530, 137 i 144 osoby. To jest liczba, którą niejeden użytkownik Facebooka osiąga w mniej niż godzinę zapraszając swoich znajomych. Dla porównania zasięg naszego Maratonu to nawet 5 tys. 728 osób na wydarzeniu informującym o trzech dniach maratonu, 3tys. 599 osób (10.08) oraz 2 tys. 123 osoby na wydarzeniu utworzonym przez Zielone Bronowice. Oczekiwania środowisk mieszkańców, radnych dzielnicowych i organizacji pozarządowych wobec wielu spornych terenów (jak np. okolice Zakrzówka, park przy ulicy Lea, działka przy Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej itd. były znane twórcom Studium z innych dyskusji z mieszkańcami, artykułów prasowych, listów, petycji oraz, co nie mniej ważne, z oficjalnych pism i dokumentów tworzonych przez organizacje pozarządowe i rady dzielnic, (w tym listy uwag stworzonej w ramach Komisji Dialogu Obywatelskiego), trudno zatem w niezaproszeniu tych środowisk, nie dopatrywać się złej woli organizatorów.

  Formuła spotkań nie pozwoliła na faktyczne konsultacje społeczne. Wydarzenia, do których odwołuje się p. Hajok i p. Szatanik organizowane w formule „debaty”, sprowadzały się faktycznie do prezentacji wybranych fragmentów dokumentu Studium przez jego autorów i zadawania pytań lub zgłaszania wątpliwości słuchaczy w części końcowej. Charakter tak prowadzonych „konsultacji” pozbawił obecnych możliwości rzeczywistego wpływu na sam dokument, zwłaszcza, że w kwietniu, kiedy spotkania się odbywały, strona obywatelska nie dysponowała dostępem do niczego więcej, poza deklaracjami autorów. Część „konsultacji”, które teoretycznie dawały potencjalną możliwość wpływu mieszkańcom i organizacjom, nie spotkały się z żadną odpowiedzią, czego najlepszym przykładem były „konsultacje” z działającą przy Urzędzie Miasta Krakowa Komisją Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska. Uchwała KDO podjęta po spotkaniu z zastępcą prezydenta Krakowa Elżbietą Koterbą oraz pracownikami Biura Planowania Przestrzennego, zawierająca szereg uwag do projektu (treść uchwały dostępna na http://ngo.krakow.pl/kdo/16128,artykul,kdo_ds__srodowiska.html) została prawie w całości zignorowana, a drugie spotkanie konsultacyjne w sprawie ostatecznej wersji projektu, obiecane przez prezydent Koterbę, nie odbyło się wcale. Komisja została poinformowana przez BPP, że może swoje uwagi złożyć podczas publicznego wyłożenia dokumentu… Zarówno spotkania organizowane przez Miasto, Fundację Aktywnych Obywateli im. Józefa Dietla we współpracy z Gminą Miejską Kraków i Gazetą Wyborczą nie były nastawione na rzeczywisty dialog. Brakowało jasnych zasad prowadzenia konsultacji, które określałyby, w jaki sposób uwagi strony społecznej będą rozpatrywane i uwzględniane w ostatecznym dokumencie.

  Uwzględniając nadal niski poziom aktywności społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, należy podkreślić, że brak wyjścia do mieszkańców Krakowa z konsultowaniem jednego z najważniejszych dokumentów planistycznych gminy, świadczy o ignorowaniu mieszkańców i braku profesjonalizmu. Odwiedzający nas obywatele, wskazywali, że nawet jeśli udało im się dotrzeć do wyłożonego Studium (nieliczni), to nie posiadając wykształcenia czy to urbanistycznego, czy architektonicznego, nie potrafili samodzielnie zapoznać się z obszernym dokumentem i zweryfikować np. zapisów dotyczących okolicy ich zamieszkania. Gdyby urzędnikom odpowiedzialnym za Studium faktycznie zależało na konsultacji tego dokumentu, konieczne byłoby zaplanowanie i realizacja cyklu spotkań na poziome dzielnic z mieszkańcami poprzedzonych poważną kampanią informacyjną. Argument braku środków na sfinansowanie powyższego działania, jest niepoważny wobec wysokości strat ponoszonych przez Gminę Kraków, choćby w związku z wieloletnimi pracami nad Studium i honorariami już wypłaconymi z tego tytułu, choćby członkom poprzedniego zespołu projektowego z Warszawy. Jeśli Miasta nie stać na poprawne procedowania nowego projektu studium, to zwyczajnie nie należy tego robić.

  W kontekście powyższych uwag, warto zadać jeszcze trzy pytania. Na jakich zasadach oficjalne konsultacje projektu Studium, przygotowywanego przez jednostkę miejską, prowadziła w pierwszej kolejności Gazeta Wyborcza, a następnie Fundacja Aktywnych Obywateli im. Józefa Dietla (której członkiem zarządu jest Redaktor Hajok)? Czy był zorganizowany otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na realizację tych konsultacji? Za czyje pieniądze prowadzone były owe konsultacje?

  Pan Hajok twierdzi „Gdyby aktywiści z porozumienia Kraków Przyjazny Mieszkańcom, które na 14 i 15 sierpnia zapraszało krakowian do Cafe Szafe na maraton pisania uwag do studium, zorganizowali akcję wspólnego czytania studium i zaoferowali pomoc w interpretacji dokumentu, nie miałbym wątpliwości – to akcja pożytku publicznego. Nie mógłbym też zarzucić maratonowi braku sensu.” Otóż, tak właśnie było. Mieszkańcy przy pomocy ekspertów zapoznawali się z zapisami Studium dotyczącymi obszarów, którymi byli zainteresowani. Kim byli eksperci których deprecjonuje pan Hajok w swoim artykule (według niego „tak zwani eksperci”)? Byli to architekci, radni dzielnic, także aktywiści organizacji mający za sobą wieloletnie doświadczenie w konsultowaniu dokumentów planistycznych.

  Zupełnie inaczej inicjatywa została oceniona przez Dziennik Polski, czy liczne, nie związane z organizatorami akcji portale społecznościowe i dziennikarzy internetowych, a także przez samych mieszkańców, odbiorców akcji czy czytelników Gazety Wyborczej (polecamy komentarze pod internetowym wydaniem artykułu).

  Oczywiście zarówno pan Szatanik jak i pan Hajok mają prawo do własnej oceny działalności organizacji pozarządowych, mogą nawet oceniać ich działalność jako szkodliwą. Nie upoważnia ich to jednak to publikowania kłamstw, pomówień czy obraźliwych epitetów.

  Zastanawiające jest, co było przyczyną tak zajadłego i obraźliwego ataku na społeczną inicjatywę, mającą zachęcić krakowian do zainteresowania się dokumentem który będzie wyznaczał kierunki rozwoju ich miasta i wpływania na jego kształt? Dlaczego negują ustawowe prawo społeczeństwa do aktywnego udziału w procedurze planowania przestrzennego?

  Parafrazując redaktora Hajoka, należy stwierdzić, że to, co zrobił wraz z p. Szatanikiem, przy braku reakcji przełożonych, podważając w nieprawdziwy i obraźliwy sposób podstawowe zasady obowiązujące w społeczeństwie obywatelskim, nie powinno pozostać bez reakcji. Zgoda na publiczne negowanie praw obywatelskich to szalenie niebezpieczne narzędzie w rękach osób, których jedynym celem wydaje się być hamowanie prawa mieszkańców do decydowania o swoim mieście. To przejaw terroru wobec społeczeństwa, na który nie należy się godzić, a już na pewno nie można pozostać wobec niego obojętnym.

  Ze względu na wskazany powyżej nieprawidłowy sposób konsultowania projektu Studium, a także liczne błędy i uwagi krytyczne Mieszkańców Krakowa wobec treści tego dokumentu, wnioskujemy, by termin procedowania Studium został odsunięty na czas po wyborach w 2014 roku, oraz aby dalsze prace zostały poprzedzone poprawnie przeprowadzonymi konsultacjami społecznymi.

  Inicjatywa „Kraków Przyjazny Mieszkańcom”

standard

Lista uwag zebranych i opracowanych w ramach zgłaszania uwag do “Projektu Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa” w ramach inicjatywy “Kraków Przyjazny Mieszkańcom” i maratonów pisania uwag do “studium” 0

Kraków, dnia……………….

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

……………………………………………

(dane składającego uwagi, adres do korespondencji)

 

Prezydent Miasta Krakowa

za pośrednictwem

Biura Planowania Przestrzennego

Urząd Miasta Krakowa

ul. Józefa Sarego 4, 31-047 Kraków

 

 

UWAGI

do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa

wyłożonego do publicznego wglądu w dniach: 18.06-29.07.2013 r.

 

W związku z wyłożeniem projektu zmiany Studium do publicznego wglądu, na podstawie art. 11 pkt 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wnoszę następujące uwagi:

1) umieszczenie w studium definicji „parku rzecznego”:

park rzeczny – teren położony wzdłuż osi występującego aktualnie lub dawniej cieku wodnego, łącznie z samym ciekiem wodnym. Obejmuje kompleks terenów zieleni o charakterze naturalnym lub półnaturalnym, funkcjach: przyrodniczych, przewietrzania miasta, rekreacyjnych, edukacyjnych. Szerokość parku rzecznego wyznacza zasięg doliny rzecznej z naturalną lub półnaturalną zielenią lub planowany zasięg terenu do odtworzenia struktury przyrodniczej parku rzecznego.

W parku rzecznym dopuszczone urządzenie:

- „bram”, będących formą przestrzenną, sygnalizującą wejście do parku,

- ścieżek pieszych i rowerowych o przebiegu i formie uzgodnionej z przyrodnikami,

- miejsc wypoczynku wyposażonych w ławki, poidełka, stojaki na rowery,

- urządzeń informacyjno-edukacyjnych takich jak tablice, drogowskazy.

Wykluczenie obiektów kubaturowych, placów zabaw, boisk, parkingów, wielkogabarytowych urządzeń reklamowych, lokalizacji obiektów tymczasowych, przegradzania strukturami czasowymi lub trwałymi osi cieku wodnego.

W otulinie parku dopuszczenie budowy urządzeń placów zabaw, urządzeń rekreacyjnych.

2) W rozdziale II.5.1 wśród działań pierwszoplanowych powinny być ujęte wartości przyrodnicze i krajobrazowe.

Kraków ze względu na swoje specyficzne położenie na styku Wyżyny Krakowskiej, Kotliny Sandomierskiej i Pogórza Karpackiego jest obszarem o wyjątkowych walorach przyrodniczych i krajobrazowych. Ze względu na urozmaiconą rzeźbę terenu znajduje się tu wiele miejsc o cennych walorach przyrodniczych. Niektóre z nich mogą mieć duże znaczenie w ochronie różnorodności biotycznej. Są to miejsca rozrodu rzadkich i chronionych gatunków zwierząt i roślin, siedliska ich bytowania, korytarze ekologiczne. Wszystko to sprawia że Kraków pod względem przyrodniczym jest ewenementem wśród miast europejskich, a niektóre występujące tu zbiorowiska i gatunki należą do ginących w Europie (np. łąki trzęślicowe w Kostrzu, starodub łąkowy, motyle modraszki, skalnik driada, ptaki takie jak: derkacz, bączek, gąsiorek). Ta niezwykła wartość przyrodnicza Krakowa jest w społeczeństwie mało znana i niedoceniana. Skutkuje to niezrozumieniem konieczności ochrony przyrody w Krakowie, licznymi wypowiedziami, że miejsce dla naturalnej przyrody jest poza miastem i w konsekwencji niszczeniem przyrody (w tym również siedlisk i gatunków chronionych dyrektywami unijnymi i konwencjami międzynarodowymi). Dlatego też ochrona wartości przyrodniczych i krajobrazowych powinna być ujęta wśród działań pierwszoplanowych

3) Projekt Studium jest częściowo niezgodny z Mapą roślinności rzeczywistej Krakowa. Pod zabudowę zostały przeznaczone tereny oznaczone w mapie roślinności rzeczywistej Krakowa jako obszary o najwyższym walorze przyrodniczym – np numer wydzielenia 43-3022 położone przy ul. Śliwiaka – wyznaczone w studium jako U.

4) Należy zweryfikować ustalenia przeznaczenia terenów w dotychczasowym Studium, które było przygotowane i uchwalone przed opracowaniem Mapy roślinności rzeczywistej Krakowa oraz “Koncepcji ochrony różnorodności biotycznej miasta Krakowa”. Nowe ustalenia Studium muszą uwzględniać aktualną wiedzę o walorach przyrodniczych i konieczność ich ochrony.

5) W rozdziale II.5.4 wśród obszarów proponowanych do objęcia ochroną brak: łąk w Kostrzu, łąk w Pastwiskach, Szerokich Łąk – obszary te są opisane jako cenne przyrodniczo i proponowane do objęcia ochroną w “Koncepcji ochrony różnorodności biotycznej miasta Krakowa” ( Instytut Nauk o Środowisku UJ, Kraków 2005) (wersja internetowa dostępna na http://www.eko.uj.edu.pl/przyrodakrakowa/koncept.htm) W rozdziale II.5.4 wśród obszarów proponowanych do objęcia ochroną znajduje się „Las łęgowy w Przegorzałach” przez teren którego planuje się jednocześnie poprowadzenie trasy komunikacyjnej. Należy wykluczyć poprowadzenie trasy komunikacyjnej przez teren lasu łęgowego.

6) Wśród innych obszarów cenne przyrodniczo, na których występują chronione gatunki roślin i zwierząt wymienione są oczka wodne w Rżące, jednocześnie teren wokół jest przeznaczony w studium pod zabudowę. Nie można chronić stawów i gatunków zwierząt przy dopuszczeniu budowy tuż obok osiedla. Stawy zostaną zamienione w przyblokowe sadzawki, pozbawione jakichkolwiek walorów przyrodniczych ze względu na przerwanie korytarzy ekologicznych, zagrożenia dla przyrody stawu związane z zamieszkaniem w jego bezpośrednim sąsiedztwie kilku tysięcy ludzi oraz ich zwierząt (psów, kotów). Jest to jednocześnie obszar źródliskowy potoku Bieżanowskiego. Wykonanie wykopów fundamentów osiedla spowoduje zmianę stosunków wodnych co może mieć wpływ na stan wód Potoku Bieżanowskiego oraz stawu. Teren w “Koncepcji ochrony różnorodności biotycznej miasta Krakowa” (wersja internetowa dostępna na http://www.eko.uj.edu.pl/przyrodakrakowa/koncept.htm) na str 128, 129 Instytut Nauk o Środowisku UJ proponuje objęcie terenu ochroną w postaci użytku ekologicznego.

7) Niezbędne jest uzupełnienie mapy terenów cennych przyrodniczo i korytarzy ekologicznych zgodnie z mapą autorstwa dr. Kazimierza Walasza (uwaga graficzna nr 1)

8) Niezbędne jest wykorzystanie w pracach nad zmianą Studium mapy zbiorników i cieków wodnych autorstwa dr. Kazimierza Walasza (uwaga graficzna nr 2). Należy przeprowadzić rzetelną inwentaryzację szczególnie małych, ginących cieków, nawet tych okresowych stanowiących sumarycznie cenne źródło zasilania w wodę całego systemu hydrologicznego Krakowa. Brak rzetelnej inwentaryzacji cieków wodnych na terenie Krakowa skutkuje ujmowaniem małych cieków i ich źródlisk oraz wprowadzaniem zlikwidowanych cieków do miejskiej kanalizacji ściekowej. W studium powinien znaleźć się zapis dotyczący bezwzględnego zakazu zasypywania i zmniejszania powierzchni zbiorników wodnych oraz zakazu realizacji inwestycji budowlanych w pobliżu zbiorników wodnych.

Konieczne jest objęcie ochroną prawną (użytek ekologiczny, zespół przyrodniczo-krajobrazowy, pomnik przyrody) wszystkich zbiorników wodnych i ich otoczenia

9) Konieczne jest pozostawienie w nowym Studium wskaźnika powierzchni biologicznie czynnej w strefie kształtowania systemu przyrodniczego w wysokości min 70% ( tak jak ma to miejsce w obecnie obowiązującym studium), bez możliwości zmiany tych parametrów w planach miejscowych zagospodarowania przestrzennego oraz bez możliwości uwzględniania powierzchni zielonych dachów i tarasów

10) Tereny zabudowy jednorodzinnej z dużymi ogrodami należy włączyć do strefy kształtowania systemu przyrodniczego, w tym poszerzenie strefy kształtowania systemu przyrodniczego na Zakrzówku o obszar bezpośredniej otuliny parku krajobrazowego gdzie w chwili obecnej przeważa zabudowa jednorodzinna z dużymi ogrodami oraz niska wielorodzinna z dużą powierzchnią biologicznie czynną celem zabezpieczenia tego obszaru przed nadmierną presją urbanistyczną zagrażającą chronionym siedliskom i zwierzętom (uwaga graficzna nr 3)

11) Na terenach o wysokim poziomie wód gruntowych niezbędne jest prowadzenie zakazu budowy kondygnacji podziemnych (w tym garaży), w szczególności na obszarach parków krajobrazowych i ich otulin

12) W rozdziale II.5.2 konieczne zapisanie wśród głównych kierunków rozwoju i ochrony środowiska przyrodniczego: zabezpieczenie terenów zieleni rekreacyjnej, osiedlowej, międzyblokowej

13) Nieodzowne jest wprowadzenie zapisów chroniących tereny zieleni w ścisłym centrum miasta.

14) Należy wprowadzić również zapis zakazujący zabudowy istniejących, urządzonych skwerów zwłaszcza tych gdzie rosną już drzewa 10 letnie i starsze, które to tereny często stanowiły obszar biologicznie czynny inwestycji a w trakcie realizacji inwestycji zostały przez developerów wydzielone i przeznaczone ponownie pod nowe inwestycje.

Zwracamy uwagę m.in. na takie tereny zieleni:

a) u zbiegu ul. Czarnowiejskiej i ul. Dolnych Młynów (dawne Zakłady Tytoniowe)

b) działek 222,221/2 i częściowo 217/2 obręb ewid. 44 pomiędzy ul. Kluczborska a ul. Fieldorfa Nila

c) Zmniejszone w projekcie studium powierzchnie terenów zieleni na os. Widok (od boiska przy sklepie po place zabaw), ze szkodą dla mieszkańców

15) Niezagospodarowane tereny będące własnością gminy należy w pierwszej kolejności przeznaczać na tereny zieleni publicznej a dopiero w drugiej na inne cele,

16) Należy uwzględnić w Studium zapisy zobowiązujące do zabezpieczenia terenów rekreacyjnych (wypoczynkowych) w obszarach zabudowy. Małe tereny rekreacyjne, jak aleje, skwery, małe parki, place zabaw powinny być zlokalizowane w każdej jednostce urbanistycznej by zapewniać tereny rekreacyjne dla wszystkich mieszkańców bezpośrednio w sąsiedztwie intensywnej zabudowy. Jednostki urbanistyczne nie powinny służyć wyłącznie do podziału formalnego terenu, a stanowić jednostki “sąsiedzkie” czyli zapewniać wszelkie podstawowe potrzeby mieszkańców w tym rekreacji.

17) Należy dokonać analizy wielkości terenów zieleni w poszczególnych dzielnicach, a nawet jednostkach urbanistycznych celem zapewnienia mieszkańcom dostępu do terenów zieleni w pobliżu miejsca zamieszkania.

18) Należy dążyć do zachowania jako tereny zieleni wszystkich płatów zieleni wskazanych w „Mapie roślinności rzeczywistej Krakowa”

19) Jako ZP powinny zostać zachowane m.in.:

 • tereny pomiędzy ul. Spiska-Długosza (w studium zaznaczone jako MW) – gęsto zadrzewione tereny zagrożone powodzią, stanowiące korytarz ekologiczny, które powinny być przedłużeniem Plant Nowackiego
 • tereny nad rzeką Wilgą pomiędzy ul. Rydlówka-Konopnickiej: należy poszerzyć obszar parku rzecznego przechodzący w teren zieleni sportowej (numer wydzielenia w mapie roślinności rzeczywistej Krakowa 56-2089), z dopuszczeniem w tej ostatniej obiektów sportowych (RKS Garbarnia), bez możliwości wprowadzenia innej zabudowy (w projekcie studium teren zieleni sportowej został zaznaczony jako MW),
 • działki nr 4/36 i 4/37 obr.10 Podgórze pozostawione jako ZU (poszerzenie Parku Dębnickiego) jak ma to miejsce w obecnie obowiązującym studium (w projekcie zmiany studium teren zieleni urządzonej został przekwalifikowany na MNW)
 • działki przy ul. Karmelickiej nr 124/2, 125/8 obręb 60 Śródmieście stanowiące własność Gminy Miejskiej Kraków.
 • działka nr 202/1 obręb 43 Podgórze obejmująca staw przy ul. Obozowej będący miejscem rozrodu chronionych prawem płazów
 • Działka nr 526/4 obr. 3 Krowodrza – Obszar porośnięty drzewami, pomiędzy ul. Racławicką 20-24, a ul. Bytomską, od kilkudziesięciu lat, staraniem mieszkańców jest zagospodarowany. Stanowi „zielone płuca” dla mieszkańców. Pozostaje w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Młynówka Królewska
 • działki nr 167/70, 167/71, 167/72 oraz 167/74 obręb 2, Krowodrza stanowiące otoczenie Fortu Bronowice przy ul. Rydla – w projekcie studium w nieuzasadniony sposób została dokonana zmiana w stosunku do obecnie obowiązującego studium, wprowadzając obszary MNW w miejsce terenów zieleni. Przedmiotowy teren jako jedyne naturalne skupisko zieleni w tej części miasta powinno być traktowane jako całość i wszelkie planowane na nim inwestycje powinny być poprzedzone raportem oddziaływań środowiskowych. Przedmiotowy teren i jego gęste zadrzewienie stanowi naturalny filtr dla nadmiernie zanieczyszczonego powietrza w Krakowie i przyczynia się do przewietrzania miasta, a tym samym łagodzi zjawisko smogu. Drzewostan ma charakter pomników przyrody i powinien podlegać ochronie. Na przedmiotowym terenie żyją dzikie zwierzęta – nietoperze, lisy, kuny i stanowi on miejsce lęgowe dla ptactwa, które również powinny podlegać ochronie. Fort reditowy 7 należy do dziedzictwa kulturowego i należy objąć go pełną ochroną wraz z całością zieleni przyfortecznej (łącznie z aleją kasztanowców przy ulicy Rydla). Teren został wywłaszczony na cele wojskowe i obronne, a opuszczenie go przez Wojsko Polskie pozbawia go statusu obszaru militarnego, a tym samym powinien zostać zwrócony gminie Kraków. Infrastruktura komunikacyjna dzielnicy nie jest przystosowana do przyjęcia dodatkowego natężenia drogowego, które byłoby konsekwencją zabudowy przedmiotowej działki. W dzielnicy brakuje terenów zielonych i instytucji o charakterze kulturalnym. Zaproponowane rozwiązanie pozwoli uchronić walory przyrodnicze przyczyni się do stopniowego wzrostu atrakcyjności dzielnicy, poprawy jakości życia mieszkańców oraz wzrostu świadomości ludności o wartościach historycznych.
 • skwer przy kościele Misjonarzy – od strony ulicy Kijowskiej.
 • Teren parku przy Spółdzielni Niewidomych SANEL (jednostka urbanistyczna 21 Bronowice Wielkie. Dane obszaru: działka nr 437/24, obręb 2, Krowodrza), który powinien być włączony do Młynówki Królewskiej. Wnosimy o wyłączenie południowej części działki nr 437/24 z obszaru: Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności – MNW i oznaczenie go jako: Tereny zieleni urządzonej – ZU. Za wnioskowaną zmianą przemawia jeden z Kierunków zmian w strukturze przestrzennej jednostki urbanistycznej nr 21 Bronowice Wielkie: „Istniejąca zieleń urządzona towarzysząca dawnemu ciekowi tzw. Młynówki Królewskiej do utrzymania i utrwalenia jako skwery i zieleńce ogólnodostępne i ogrody przydomowe” Ta istniejąca zieleń urządzona towarzysząca dawnemu ciekowi tzw. Młynówki Królewskiej, to właśnie m.in. teren Parku Sanelu. Teren ten stanowi w cześci miejsce stałego przebywania I rozrodu chronionych gatunków zwierząt, czyli ich siedlisko I ostoję w rozumieniu art. 5, pkt. 12, pkt. 18 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, poz. 880 z późno zm.). … Pas terenu w granicach działek ewidencyjnych nr 449 (część), 450- 458 obręb 2 Krowodrza stanowi fragment strefy zagospodarowania Parku Miejskiego Młynówka Królewska, znajdującego się w trakcie etapowej realizacji. Jako teren zieleni urządzonej, istotny dla kształtowania systemu przyrodniczego miasta, stanowiący zarazem lokalny korytarz ekologiczny, ciąg spacerowy wzdłuż założenia o charakterze zabytkowym, powinien być chroniony przed niekorzystnymi zmianami sposobu zagospodarowania. Wydział Kształtowania Środowiska UMK przedstawił zalecenia ochrony zieleni: (dz. Nr 437/24, 437/23”). Park Sanelu powstał na działce, która łącznie z innymi przylegającymi działkami została wywłaszczona decyzją Prezydium Rady Narodowej m. Krakowa z dnia 04.04.1957 r. nr L. Sa. V/1/170/57 na “na rzecz Państwa – na cele Krakowskiej Spółdzielni Niewidomych w Krakowie“. Zgodnie z Art. 136 pkt 1 Ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2000 nr 46, poz. 543) nieruchomość wywłaszczona nie może być użyta na cel inny niż określony w decyzji wywłaszczeniowej. Utworzono wówczas na tym terenie Park Rehabilitacyjny. Projektowana nowa funkcja Parku Sanelu (MNW) z całą pewnością nie jest zgodna z celami na jakie został przedmiotowy teren wywłaszczony. W prognozie oddziaływania na środowisko znajdujemy następujące zalecenie: „Rekonstrukcji i udrożnieniu powinno poddać się korytarz Młynówki, stanowiący swoisty park w centrum miasta”. Powyższe zalecenia wpisują się w koncepcję połączenia Parku Sanelu z Parkiem Młynówki Królewskiej.
 • Park św. Wincentego a Paulo (zredukowany w projekcie studium o część wzdłuż ul. Piastowskiej) Obr. 4 Kmwodrza – działki nr 393/2, 382/21, 382/4, 382/27, 394, 395/1, 395/2, 396, 382/7, 382/8
 • tereny zielone Szkoły Podst. Nr 12.
 • Obszar wokół Szpitala MSWiA oraz przedszkola (przeznaczony w projekcie studium pod pod zabudowę).
 • ciąg zieleni między ul. Lea i Staffa. Ciąg ten jest niezbędny dla zachowania podstawowego dobrostanu tamtejszych mieszkańców.
 • Skwerek im. Mariana Eilego (działka numer 489/25 obr.5, Grzegórzki Północ, dzielnica II Grzegórzki) i ogródek jordanowski znajdujący się przy Rondzie Mogilskim, naprzeciw sądów, oddzielający teren zabudowany od ul. Powstania Warszawskiego.
 • ul. Lea 75 (obok Przedszkola ‑ Iskierka”) Obr. 3 Krowodrza działka nr 447/23
 • ul. Przeskok Obr. 3 Krowodrza – działki nr 308, 54512
 • ul. Kazimierza Wielkiego Obr. 3 Krowodrza – działki nr 538/2, 538/3, 383/17, 383/16, 384/9
 • ul. Za targiem Obr. 4 Krowodrza – działka nr 427/30
 • ul. Królewska 64-76 schron Obr. 4 Krowodrza – działki nr 803/21, 832
 • ul. Królewska 26-48 schron Obr. 4 Krowodrza – działki nr 290/1, 810/23
 • ul. Chopina Obr. 4 Krowodrza – działki nr 563/3, 570/2, 571, 57214, 562/1, 565/2, 56612, 566/3, 567, 568/5, 573/1, 569
 • ul. Kazimierza Wielkiego Obr. 4 Krowodrza działki nr 34, 3511, 33/4
 • ul. Kujawska Obr. 4 Krowodrza – działki nr 58/2, 58/1, 48, 60/3, 62/1, 61/4, 61/2
 • ul. Łokietka Obr. 45 Krowodrza działka nr 265/4
 • ul. Racławicka Obr. 3 – działka nr 526/4
 • ul. Kazimierza Wielkiego 4 Krowodrza działka nr 136/22
 • ul. Królewska Obr. 4 Krowodrza – działki nr 783/23, 793/23
 • ul. Czarnowiejska i ul. Spokojna Obr. 4 Krowodrza – działki m. 850/1,451, 455/3, 452, 443/3, 444, 445/1, 453, 456/2
 • ul. Nawojki Obr. 4 Krowodrza – działki nr 377/4, 37711, 378/1, 385/5, 377/3, 398/1
 • ul. Buszka / ul. Przybyszewskiego Obr. 5 Krowodrza – działki nr 216/7, 334/6, 211/21, 208/8, 211/22, 211/62, oraz działki w części południowej w stosunku do linii na przedłużeniu ulicy Buszka: Obr. 5 Krowodrza – działki nr 201, 202, 203, 204, 205, 206, 267/1, 198, 197, 196/1, 195/1, 194/15,
 • Zielona część Placu Inwalidów obr. 4 Krowodrza -działka nr 742/3
 • ul. Lea 15 (schron) br. 4 Krowodrza – działka nr 295/4
 • Zadrzewione działki z potokiem Młynówka w okolicy ul. Młyńskiej Bocznej należy zachować jako obszar ZU. Teren posiada cenne walory przyrodnicze i jest wykazany w Mapie roślinności rzeczywistej Krakowa jako teren zieleni urządzonej. Teren ten charakteryzuje występowanie dobrze zachowanego kompleksu roślinności wysokiej, o charakterze naturalnym, ukształtowanego wzdłuż dawnego koryta potoku Młynówki i wokół stawu ogrodowego. Na terenie tym występują zadrzewienia (lipy, dęby, buki) istotne dla różnorodności środowiska miejskiego w postaci roślinności według dawnych założeń parkowo-ogrodowych (obiekty dziedzictwa kultury wskazane do ochrony konserwatorskiej, pomnik przyrody) XX Pijarów oraz roślinność wysoka towarzysząca wodom powierzchniowym dawnego stawu i koryta Młynówki. Roślinność ta pełni funkcje ekologiczne i izolacyjne. Ukształtowana jest w formie klina wchodzącego w obszar zwartej zabudowy i powiązana jest naturalnie z terenami otwartymi na wschód od ul. Akacjowej. Stanowi korytarz wymiany i wnikania mas powietrza z obszarów otwartych w głąb zabudowy blokowej osiedla Olsza II. Jest siedliskiem wielu zwierząt, w tym objętych ochroną gatunkową. Dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) spowoduje likwidację terenu zielonego znajdującego się na tej działce ze wszystkimi negatywnymi skutkami dla przyrody, ochrony środowiska, klimatu i mieszkańców Krakowa.
 • działki 52/2, 52/4, 55/11, 55/12, 55/9, 56/9, 56/11, 56/12, 58/6, jednost. urb. 7, Piaski Nowe
 • Działki nr 318, 321, 322, 326, 327, 328 obr. 27 Krowodrza położone w rejonie ul. Górka Narodowa w Krakowie (w projekcie studium MW). Teren położony jest w korytarzu przewietrzania miasta Krakowa, charakteryzuje się wysokimi walorami widokowymi (co zostało uwzględnione w planie miejscowym Górka Narodowa-Zachód) i rekreacyjnymi dla mieszkańców miasta. Działki są niekorzystnie ukształtowane pod względem geologicznym co powoduje ich wątpliwą przydatność jako teren do zainwestowania.
 • Obszar pomiędzy ul Hoborskiego, Żelazowskiego i Krzemieniecką (należy zachować przeznaczenie takie jak w obecnym studium, a nie nadawać mu nowego – UT).

20) Działka 755/l Obr. 4, J. Ewid. Śródmieście leżąca na gruncie gminy Kraków przy ulicy Seniorów Lotnictwa 10 przy Domu Zasłużonego Kombatanta, jednostka urbanistyczna nr 27 UGOREK powinna być zakwalifikowana jako teren zieleni urządzonej ZU. W przyjętej w dniu 12 czerwca 2013 uchwale Rady Miasta Krakowa druk nr 1260 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru „Ugorek – Wschód” dla działki 755/l ustalono kwalifikację ZP2, czyli zieleń publiczna. Uchwała została ogłoszona w Dzienniku Urzędowym Województwa Małopolskiego z dnia 19 czerwca 2013 r. pod pozycją 4092. W ten sposób dziełka 755/l znalazła się w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Ugorek – Wschód” obowiązującym od dnia 4 lipca 2013. Potwierdzeniem walorów przyrodniczych działki 755/l jest wynik XVII edycji konkursu „Ogrody sąsiedzkie” i „Pnącza dla Krakowa” zorganizowanego przy udziale Rady Miasta Krakowa. Ogród ten służy nie tylko do uprawy roślin ozdobnych, warzyw czy owoców, ale jest również miejscem wypoczynku, spotkań sąsiedzkich czy rodzinnych. Argumentem na rzecz postulowanego przez nas zapisu jest także troska o zachowanie reliktu historycznego – szpaleru robinii akacjowych – znajdującego się na tej działce. Potrzeba zachowania tego szpaleru wynika ze stanowiska Wydziału Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Oddział Ochrony Zabytków Urzędu Miasta Krakowa. Kolejnym argumentem na rzecz zmiany zapisu w Studium na postulowany przez nas zapis ZU dla działki 755/l jest społeczna i edukacyjna rola ogrodu znajdującego się na tej działce. Korzystają z niego mieszkańcy Ugorka w organizowanych tutaj przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we współpracy z Radą III Dzielnicy „Podwieczorkach w Ogrodzie”, imprezach współfinansowanych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Także uczniowie ze szkoły nr 114 przy ulicy Łąkowej odbywają tutaj lekcje przyrody i historii. Gościmy także młodzież z Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących i Słabosłyszących przy ulicy Spadochroniarzy. Niespełnienie naszego postulatu – uwagi dla Studium – stworzy możliwość realizacji w przyszłości zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (UM) na działce 755/l, co spowoduje likwidację terenu zielonego znajdującego się na tej działce ze wszystkimi negatywnymi skutkami dla przyrody, ochrony środowiska, klimatu i mieszkańców Krakowa.

21) Niezbędne jest ujednolicenie zapisów dotyczących Placu Biskupiego.

Na rys. 2 pt. “Struktura funkcjonalna zagospodarowania przestrzennego”, będącym częścią graficzną uwarunkowań projektu zmiany Studium, funkcja Placu Biskupiego oznaczona została jako teren zieleni urządzonej – tereny parków i zieleni osiedlowej, w sposób zgodny z jego przeznaczeniem.

Istnieją jednak rozbieżności dotyczące jego kwalifikacji w innych częściach Studium, a mianowicie:

- rys. 1 pt. „Powiązania Krakowa ze strefą podmiejską” należący do części graficznej uwarunkowań Zmiany Studium,

- rys. 5 pt. „Zasoby środowiska przyrodniczego” należący do części graficznej uwarunkowań Zmiany Studium,

- rys. 6 pt. „Ochrona i zagrożenia środowiska” należący do części graficznej uwarunkowań Zmiany Studium,

- K1 pt. „Struktura przestrzenna” należący do części graficznej kierunków ujednoliconych Zmiany Studium,

- K3 pt. „Środowisko przyrodnicze” należący do części graficznej kierunków ujednoliconych Zmiany Studium

nie uwzględniają Placu Biskupiego jako terenu zieleni, a więc jego przeznaczenie określone zostało w sposób niezgodny z rys. 2 części graficznej uwarunkowań projektu Zmiany Studium.

Konieczne jest więc dokonanie korekty poprzez zakwalifikowanie Placu Biskupiego zgodnie ze stanem faktycznym i zgodnie z rys. 2 części graficznej uwarunkowań projektu zmiany Studium do terenów zieleni urządzonej lub analogicznych terenów zieleni na wszystkich wyżej wymienionych planszach.

22) Nie powinno się uwzględniać jako powierzchni biologicznie czynnej, zieleni projektowanej na dachach, tarasach i ścianach budynków a zwłaszcza należy wykluczyć ten zapis na terenie parku krajobrazowego, jego otuliny oraz strefy kształtowania systemu przyrodniczego. Jako teren zieleni powinien być klasyfikowany wyłącznie teren na gruncie.

23) Nieodzowne jest wprowadzenie odrębnej kategorii planistycznej dla ogrodów działkowych, w szczególności dla tych o wieloletniej historii celem zabezpieczenia ich obecnej funkcji. Związane to jest nie tylko z funkcjami rekreacyjnymi z których korzystają rodziny działkowców, ale również z funkcjami społecznymi: zachowanie korytarzy przewietrzania miasta, bufor przeciwpowodziowy, przyrodniczych (wartość przyrodnicza obecnych ogrodów działkowych jest często znacząco wyższa niż potencjalna wartość przyrodnicza sztucznie zakładanych, nowych założeń parkowych), produkcja tleniu i absorbcja dwutlenu węgla. Ogrody działkowe coraz częściej pełnia również funkcje terenów zieleni publicznie dostępnych.

Absolutnie niedopuszczalne jest dopuszczenie zabudowy w miejscu ogrodów działkowych ROD „Zakole Wisły” w okolicy ul. Nowohuckiej oraz ROD „Płaszów” przy ul. Portowa Boczna ze względów ochrony przyrody jak również ochrony przeciwpowodziowej. Oba te ogrody zlokalizowane są przy wale przeciwpowdziowym Wisły, na terenie zagrożonym powodzią i m.in. w 2010 r. ogrody znalazły się pod wodą. Dopuszczenie w tej strefie zabudowy mieszkaniowej jest sprzeczne z interesem społecznym (ponoszenie przez społeczeństwo kosztów prowadzenia akcji ratunkowych, likwidacji szkód powodziowych i wspieranie finansowe ofiar powodzi). Ogrody te są zwaloryzowane w Mapie roślinności rzeczywistej jako obszary cenne pod względem przyrodniczym

Zachowane powinny być również ogrody działkowe:

 • przy al. Armii Krajowej (w studium zaznaczone jako tereny usług) – zwaloryzowane w Mapie roślinnosci rzeczywistej jako obszary cenne pod względem przyrodniczym
 • Prądnik Czerwony przy ul. Lublańskiej (w studium zaznaczone jako tereny MW)
 • Zabłocie-Bagry (jednostka 13 Płaszów-Zabłocie) (w studium zaznaczone jako tereny MN)
 • Cichy Kącik (jednostka 20 Małe Błonia) (w studium zaznaczone jako tereny U)
 • Kolejarz (jednostka 25 Prądnik Czerwony) (w studium zaznaczone jako tereny U)
 • Kombatant (jednostka 45 Mistrzejowice) (w studium zaznaczone jako tereny MNW)
 • Mistrzejowice I (jednostka 45 Mistrzejowice) (w studium zaznaczone jako tereny MW)
 • Drożdżownia (jednostka 50 Stary Bieżanów) (w studium zaznaczone jako tereny MN)
 • Telpod (jednostka 51 Nowy Bieżanów) (w studium zaznaczone jako tereny MN)
 • Budostal Zjednoczenie (jednostka 56 Dolina Dłubni) (w studium zaznaczone jako tereny MNW)
 • Lubocza II (jednostka 57 Grębałów-Lubocza) (w studium zaznaczone jako tereny MN)
 • Lubocza II (jednostka 57 Grębałów-Lubocza) (w studium zaznaczone jako tereny MN)
 • Nowalijka II (jednostka 57 Grębałów-Lubocza) (w studium zaznaczone jako tereny MNW)
 • Relaks (Kantorowice) (jednostka 57 Grębałów-Lubocza) (w studium zaznaczone w części jako tereny MN)
 • Budowlanka – ul. G. Morcinka działki nr 152, 153, 154, 155, 156, 158/1, 159/1, 160/6., 478/1 obręb nr 3,3, jednostka ewidencyjna Nowa Huta. Tereny działek powinny zostać zachowane, a trasa S-7 poprowadzona innym torem. Alternatywą mogą być tereny dawnej cegielni, która od kilku lat jest nieczynna.

24) Nieodzowne jest wprowadzenie odrębnej kategorii planistycznej dla terenów sportowych. W projekcie studium tereny obiektów sportowych znajdują się w obszarach U, co nie zabezpiecza tych terenów przed zamianą z funkcji sportowej i na inne usługi.

25) Konieczne jest wprowadzenie odrębnej kategorii planistycznej gwarantującej zabezpieczenie funkcji obiektów użyteczności publicznej, Brak jest bowiem ochrony terenów i budynków szkół, przedszkoli, ośrodków zdrowia i in. obiektów użyteczności publicznej, wpisanych w kategorie MNW, MW, UM, U. Plan de facto dopuszcza zburzenie szkół i przychodni, po to, by „dogęścić” zabudowę mieszkaniową.

26) Związane z powyższym – brak zabezpieczenia potrzeb kulturalnych, oświatowych, rekreacyjnych itp. mieszkańcom nowo planowanych przestrzeni mieszkaniowych. Z projektu studium nie wynika, czy i w jaki sposób potrzeby te mają być zabezpieczone.

27) Określenie całego os. Widok mianem MW oznacza niebezpieczeństwo likwidacji tam usług, w celu „dogęszczenia” zabudowy mieszkaniowej. Obecnie os. Widok stanowi jeden z nielicznych przykładów dobrego zbilansowania mieszkalnictwa i usług, z korzyścią dla mieszkańców. Są tu punkty handlowe i usług dla ludności, jest dom kultury, ośrodek zdrowia, instytucje opieki nad dziećmi i wychowania.

28) Ze względu na niski współczynnik lasów – Kraków ma w całej Polsce najmniej lasów w porównaniu z innymi dużymi miastami (lasy w Krakowie zajmują jedynie 4,38 % powierzchni Krakowa), niedopuszczalne przeznaczanie terenów o charakterze leśnym na cele budowlane np. Polana Żywiecka, Zielony Dół. Należy zachować tereny o charakterze leśnym. i oznaczyć je w Studium jako odrębną kategorię planistyczną ZL (zieleń leśna).

29) Konieczna jest korekta (w porozumieniu z przyrodnikami) wyznaczonych terenów dopuszczonych do zalesień, w celu niedopuszczenia do zalesienia cennych przyrodniczo terenów łąkowych.

30) Ze względu na zagrożenie funkcji układu przewietrzania miasta i regeneracji powietrza poprzez zabudowę korytarzy przewietrzania miasta konieczne jest zachowanie wyznaczonych przez naukowców korytarzy przewietrzania miasta, wolnych od jakiejkolwiek zabudowy. W rozdziale II.5.6 wprowadzenie zapisów wyłączających z możliwości zabudowy obszarów: Dolina Prądnika, Dolina Wilgi, Dolina Serafy z „Malinówką, Obniżenie Toń, Obniżenie Pychowickie. Zapisy o zakazie lokalizacji zabudowy wysokiej, orientowaniu budynków dłuższą osią wzdłuż osi doliny nie zabezpieczają w wystarczającym stopniu drożności korytarzy aeorosanitarnych Krakowa.

31) Ze względu na zagrożenie funkcji układu przewietrzania miasta i regeneracji powietrza oraz konieczność ochrony terenów łąkowych należy zrezygnować z wprowadzania obszarów nowej (w stosunku do aktualnego studium) zabudowy MN na obszarze Łąk w Toniach (jednostka 43)

32) Należy zrezygnować z dopuszczenia budowy w Krakowie nowych wysokich budynków (powyżej 30 m) ze względów krajobrazowych oraz zagrożenia dla przewietrzania Krakowa. Postulat ten nie oznacza jednak dopuszczenia w całym obszarze Krakowa budynków tej wysokości, wysokość nowej zabudowy powinna być dostosowana do istniejącej zabudowy, zgodnie z zasadą utrzymania ładu przestrzennego, m.in.:

a) Jednostka 30należy dostosować wysokość zabudowy w terenach zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (UM) po wschodniej stronie ulicy Wielickiej na obszarze od ul. Powstańców Śląskich do ul. Malborskiej do zapisów MPZP Wielicka-Wschód. Postulat ten dotyczy przede wszystkim osiedla SM Kabel oraz terenu dawnych zakładów Kabel. Na obszarze osiedla plan miejscowy ogranicza wysokość zabudowy – do 16 metrów. Znajdujące się tu budynki to przede wszystkim bloki mieszkalne z wielkiej płyty oraz jeden budynek usługowy. Żaden z nich nie przekracza 16 metrów i taki stan należy zachować i zabezpieczyć. Wyższa zabudowa w tym terenie spowoduje bardzo negatywną ingerencję w warunki życiowe mieszkańców, ograniczy dostęp do światła słonecznego oraz przewietrzanie osiedla, a także całkowicie sparaliżuję ten obszar pod względem ruchu samochodowego. Już w tym momencie istnieje bardzo poważny problem związany z brakiem miejsc parkingowych. Na terenie dawnych zakładów Kabel – MPZP ogranicza zabudowę do 33m, natomiast studium podwyższa ten próg aż do 40 metrów! W sąsiedztwie tego obszaru znajduje się osiedle domków jednorodzinnych przy ul. Braterskiej, które powinno być chronione. Nigdzie w okolicy nie ma też tak wysokich budynków, do których taka zabudowa miałaby nawiązywać.

33) Konieczne jest uwzględnienie w mapie korytarzy przewietrzania miasta niezabudowanych wzgórz, w tym obszaru Krzemionek,

34) W rozdziale II.5.2 należy uzupełnić zapis: „w granicach administracyjnych miasta zabroniona jest budowa zakładów stwarzających zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzi, a w szczególności zagrożenie wystąpienia poważnych awarii. Budowa lub rozbudowa takich zakładów jest dopuszczalna pod warunkiem, że doprowadzi ona do ograniczenia zagrożenia dla zdrowia ludzi, w tym wystąpienia poważnych awarii” o zapis „wyłącznie w przypadku wyznaczenia takiego obszaru w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego”

35) W rozdziale II.5.6 brak jest informacji o konieczności osiągnięcia dobrego stanu wód do roku 2015 lub 2021 (derogacja) W „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły” (2011) stan wód powierzchniowych na terenie Krakowa oceniono jako zły. W przypadku niektórych z tych części stwierdzono, że istnieje ryzyko nieosiągnięci wynikających z Ramowej Dyrektywy Wodnej celów środowiskowych do roku 2015 i dlatego określono dla nich derogacje (odstępstwa od obowiązku osiągnięcia celów środowiskowych do roku 2021). Dla siedmiu cieków wodnych na terenie Krakowa nie określono derogacji, a zatem wymagane jest osiągnięcie dla nich stanu dobrego do 31.12.2015. Dla czterech określono derogację czasową, wskazując termin uzyskania dobrego stanu wód na rok 2021. Ramowa Dyrektywa Wodnej jest nadrzędnym dokumentem określającym wymogi i standardy w dziedzinie polityki wodnej Unii Europejskiej. Głównym celem RDW jest osiągnięcie do roku 2015 dobrego stanu ekologicznego i chemicznego w wodach powierzchniowych i dobrego stanu chemicznego i ilościowego w wodach podziemnych, chyba że ze względu na ważne aspekty ekonomiczne lub społeczne jest to niemożliwe. W przypadku wód powierzchniowych wyznaczonych jako silnie zmienione lub sztuczne części wód celem jest osiągnięcie dobrego potencjału ekologicznego i dobrego stanu chemicznego. Dla osiągnięcia dobrego stanu ekologicznego niezbędne jest zaprzestanie regulacji cieków wodnych i usuwanie drzew w dolinach rzecznych. Doliny wszystkich rzeki i potoków powinny podlegać szczególnej ochronie. Należy w ich otoczeniu pozostawić naturalną roślinność. Dopuszczalne jest przeprowadzenie ścieżek spacerowych i rowerowych w miejscach uzgodnionych z przyrodnikami. W szczególności należy usunąć zapis o możliwości regulacji cieków.

36) W nowoopracowywanym Studium winien znaleźć się zapis chroniący wody podziemne przed zanieczyszczeniem. M.in. teren osiedli Rybitwy i Przewóz znajduje się w zasięgu Subzbiornika Wód Podziemnych nr 451 Bogucice i nie powinny być tu lokowane inwestycyjne mające negatywny wpływ na środowisko, a w szczególności inwestycje związane z gospodarką odpadami. Zbiornik ten jest ujęciem wody pitnej nie tylko dla mieszkańców Krakowa, ale również gmin ościennych Niepołomic, Wieliczki, Kłaja.

37) Należy wprowadzić zakaz realizacji nowej zabudowy wzdłuż brzegów zbiorników Bagry i Stawu Płaszowskiego, a w obszarze pomiędzy tymi akwenami konieczne jest zachowanie pozostałości połączeń ekologicznych (a nawet odtworzenie korytarza ekologicznego), natomiast niedopuszczalna jest dalsza zabudowa, rozbudowa i nadbudowa istniejących obiektów. Należy zrezygnować z budowy ul. Kaplickiego ze względu na przerwanie połączenia ekologicznego pomiędzy Stawem Płaszowskim a Bagrami. Zachowanie jako obszarów ZU – wydzieleń zaznaczonych w Mapie roślinności rzeczywistej Krakowa jako zieleń urządzona: 55_2320 przy ul. Bagrowej, 55_2430 i 55_2429 przy ul. Koziej, 55_2418 przy ul. Łanowej

38) Należy zachować jako obszary ZP – wydzielenia zaznaczonych w Mapie roślinności rzeczywistej Krakowa 58_2210 i 58_2211 przy ul.Traugutta/ul. Dąbrowskiego/linii kolejowej

39) Obszar objęty obecnie miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego “Rybitwy-Północ”. Zapisy projektu studium są w znacznej części odmienne od przyjętych w planie – zlikwidowane zostają tereny zieleni publicznej, w miejsce obszarów zabudowy jednorodzinnych wyznaczone tereny usług (nawet tam gdzie obecnie stoją domy jednorodzinne). Przyjęty uchwałą Rady Miasta Krakowa z dn. 14 września 2011 r. plan zagospodarowania przestrzennego po wejściu w życie proponowanego studium straci ważność jako niezgodny ze studium. Zmarnowane zostaną pieniądze i czas przeznaczone na przygotowanie obecnego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnosimy o dostosowanie zapisów studium do zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego “Rybitwy-Północ”. W szczególności dotyczy to otoczenia stawu przy ul. Christo Botewa (własność Gminy Kraków w dzierżawie Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody) zaznaczonego w projekcie studium jako teren usługowy.

40) Należy zmienić kategorię całego obecnego obszaru MW między ulicą Nowohucką, terenem ZU przylegającym do ul. Lasówka i terenem MNW przylegającym do ul. Myśliwskiej na kategorię MNW (Tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności) oraz dokonać, związanych ze zmianą, korekt wskaźników maksymalnej dopuszczalnej wysokości: dla zabudowy mieszkaniowej zmniejszenie z 36 metrów na 16 metrów oraz dla zabudowy usługowej z 20 metrów na 13 metrów. Planowana zabudowa wielorodzinna powyżej 16 metrów nie uwzględnia zastanego sąsiedztwa i istniejącej zabudowy jednorodzinnej i tym samym jest niezgodna z obowiązującym stanem prawnym zapisanym w §7 ust. 1 MPZP Myśliwska. W obszarze tym brakuje miejsc na infrastrukturę mogącą obsłużyć bloki wyższe niż 16 metrów m.in. na parkingi, place zabaw czy wymagane tereny zielone. Niedostosowana jest także infrastruktura drogowa tj. wąska, ślepa ulica Koszykarska stanowiąca jedyną drogę wyjazdową dla wszystkich okolicznych mieszkańców (ul. Koszykarskiej i ul. Ks. Turka) oraz małe, niebezpieczne skrzyżowanie z ulicą Saską. Ponadto przez większość okolicznych działek przebiega linia wysokiego napięcia 110KV.

41) Pozostałe uwagi dotyczące dzielnicy XIII:

Uwagi do Jednostki 4:

41.1.Wysokość zabudowy usługowej w terenach usług (U) w rejonie ul. Marii Konopnickiej należy obniżyć do 20m, z obniżaniem wysokości zabudowy w kierunku Wisły do 13m. (obecnie jest odpowiednio 28 i 18 metrów).

41.2. Należy zrezygnować z tworzenia pierzei zabudowy wzdłuż Wisły. Charakter zabudowy Wisły jest bardzo zróżnicowany i taką różnorodność należy zachować. Ścisła zabudowa Wisły doprowadzi do zniszczenia istniejących jeszcze korytarzy przewietrzania oraz korytarzy ekologicznych. W efekcie doprowadzi to do degradacji przestrzeni, którą ze względu na walory historyczne, kulturowe, przyrodnicze i społeczne należy chronić z największą dbałością. Skutkiem będzie efekt odwrotny niż postulowane „otwarcie się Krakowa na Wisłę”.

41.3 Określony we wskaźnikach zabudowy udział usług w terenach zabudowy mieszkaniowej (do 50%), jest zdecydowanie za wysoki. Utrzymanie takiego zapisu doprowadzi do wymierania centrów dzielnic, które muszą zostać zamieszkane. Usługi powinny być rozłożone na terenie całej dzielnicy, a ich udział nie może się zwiększać kosztem lokali mieszkalnych. Zapisy studium utrwalą i powiększa problem przesytu usług w centrach dzielnic i ich niedostatku na osiedlach.

Uwagi do Jednostki 12:

41.4 Wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej w terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności (MNW) należy obniżyć do maksymalnie 16m (obecnie jest 20m – to wartość zmieniona do poprzedniej wersji projektu studium gdzie było 13m). W terenach tych istnieje niższa zabudowa willowa, dodatkowo tereny te usytuowane są na wzgórzach co znacznie zwiększy optycznie wysokość znajdujących się tam budynków;

41.5. Wysokość zabudowy mieszkaniowej i usługowej w terenach zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (MW) należy obniżyć do maksymalnie 20m (czyli wartości znajdującej się w poprzedniej wersji projektu studium) z obniżaniem wysokości zabudowy w kierunku Wisły do 15 m (obecnie jest 20m). To zasadnicza kwestia dla przewietrzenia miasta, a dotychczasowe budynki wybudowane wbrew zdrowemu rozsądkowi nie powinny być usprawiedliwieniem dla dalszej degradacji charakteru tych terenów.

41.6 Wysokość zabudowy usługowej w terenach usług (U) w rejonie Parku Bednarskiego i Krzemionek (stadion Korony, tereny TV Kraków) należy obniżyć do maksymalnie 16 metrów (obecnie 20 metrów). Tereny te znajdują się wewnątrz terenów zielonych, dodatkowo w pobliżu zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i wielorodzinnej niskiej intensywności.

41.7 Określony we wskaźnikach zabudowy udział usług w terenach zabudowy mieszkaniowej (do 50%), jest zdecydowanie za wysoki. Utrzymanie takiego zapisu doprowadzi do wymierania centrów dzielnic, które muszą zostać zamieszkane. Usługi powinny być rozłożone na terenie całej dzielnicy, a ich udział nie może się zwiększać kosztem lokali mieszkalnych. Zapisy studium utrwalą i powiększa problem przesytu usług w centrach dzielnic i ich niedostatku na osiedlach.

41.8 Należy zakazać rozbudowy tj. stawiania nowych budynków, podwyższania obecnej zabudowy oraz zwiększania powierzchni zabudowy, ośrodka TVP Kraków na Krzemionkach.

Uwagi do Jednostki 13:

41.9 Wysokość zabudowy usługowej i mieszkaniowej w terenach zabudowy usługowej oraz po stronie zachodniej ul. Wielickiej (na całym obszarze tj. od ul. Powstańców Śląskich do ul. Malborskiej) należy ograniczyć do 18m (obecnie od 20m do 25m). To tereny wymagające ochrony, gdyż bezpośrednio sąsiadują z Krzemionkami. Obecnie znajdujący się tam jeden wysoki blok nie powinien stanowić pretekst do wysokiej zabudowy w okolicy.

41.10 w obszarze Płaszowska-Krzywda i Zabłocia należy obniżyć do 18m (obecnie jest 25m). Nawet dotychczas powstające tu budynki nie osiągają wysokości większej niż 16 metrów, i żaden istniejący jej nie przekracza – nieuzasadnione jest umożliwienie wyższej zabudowy. Ponadto to obszar, z którego rysuję się doskonałą panorama na Kopiec Krakusa, i ten widok powinien być chroniony priorytetowo.

41.11 Obszar zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej (UM) po wschodniej stronie ulicy Wielickiej na obszarze od ul. Powstańców Śląskich do rejonu ul. Prokocimskiej należy obniżyć do 20m, a na obszarze SM Kabel do 16 metrów (obecnie od 20m do 25m), a dalej na terenach dawnych zakładów do 33m (obecnie aż 40 metrów!) – 33 metry to aktualne maksymalne wysokości określone w MPZP Wielicka – Wschód dla tego obszaru, należy także pamiętać, że w sąsiedztwie tego obszaru znajduje się osiedle domków jednorodzinnych przy ul. Braterskiej. Na obszarze SM Kabel znajdują się budynki nie przekraczające 16 metrów, i tutaj także MPZP Wielicka – Wschód ogranicza wysokość zabudowy – do 16 metrów.

41.12 Na terenie jednostki wzdłuż ulicy Wielickiej zgodnie ze sporządzanym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Wielicka – Wchód znajduje się teren zieleni izolacyjnej ZI.1 oraz bezpośrednio sąsiadujący z nim teren U.2. Tereny te należy połączyć i oznaczyć w Studium jako przeznaczone pod zieleń urządzoną. Jako zieleń urządzoną należy także oznaczyć teren oznaczony w MPZP Wielicka – Wchód jako ZI.2

41.13 Kierunki zmian w strukturze przestrzennej: tereny postindustrialne w rejonie ulicy Krzywda i Gromadzkiej, ze względu na istniejącą tu zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i wielorodzinną niskiej intensywności, należy przeznaczyć do przekształceń w kierunku zabudowy MN i MNW (obecnie wskazano MW).

41.14 Zmiana granic obszarów części MW na MNW i MW na U przy ul. (Gromadzkiej)

41.15 Dawny teren KS Kabel (obecnie boiska treningowe Cracovii) powinien zostać oznaczony analogicznie jak inne tereny sportowe, a jego zabudowa jako obiekty usług sportu i rekreacji komponowanych z zielenią urządzoną.

41.16 Należy uwzględnić budowę kanałów i kolektorów burzowych w celu skutecznego i pełnego odprowadzenia wód opadowych z terenów SM Kabel (rejon Wielicka – Dworcowa) oraz z terenów zabudowy usługowej wskazanych w MPZP Wielicka – Wschód jako: zabudowy U4, U5, U6, U7, U16 oraz U9, U10, U11, U12, U13, U14, U15. Już obecnie przedmiotowy teren SM Kabel jest permanentnie od wielu lat podtapiany wodami opadowymi. Piwnice potrafią być zalane pod sam strop, a w mieszkaniach pojawia się wilgoć i grzyb. Ponadto, zrealizowanie w tym rejonie inwestycji, które umożliwia MPZP Wielicka – Wschód spowoduje napływ dodatkowej ilości wody z uwagi na zwartą zabudowę oraz dużą ilość terenów utwardzonych dróg i parkingów. Proponowane rozwiązanie pozwoli na pełne zapobieżenie dalszego zalewania terenów osiedla SM Kabel jak również i całego rejonu pomiędzy ulicami Wielicka, Dworcowa, Prokocimska.

Uwagi do Jednostki 14:

41.17 Kierunki zmian w strukturze przestrzennej: należy dążyć do wygaszenia obecnej działalności usługowej na obszarze kamieniołomu Krzemionki, a teren ten przeznaczyć pod zieleń urządzoną (ZU) z możliwością lokalizacji „usług społecznych” tj. kultura, zwiedzanie, edukacja, rekreacja z mocnym ograniczeniem zabudowy. Utrzymywanie obecnych usług w tym miejscu ze względów sąsiedztwa, środowiskowych i przyrodniczych jest całkowicie nieuzasadnione; teren ten jest niezwykle cenny i stanowi spójną całość z obszarem Krzemionek, Kopca Krakusa i Rezerwatu Bonarka i tak też powinien być traktowany. Obecne usytuowanie tu usług nie może być argumentem na ich dalsze pozostanie w tym miejscu. Teren ten należy chronić i udostępnić mieszkańcom do zwiedzania, rekreacji i wypoczynku.

41.18 Obszar Kamieniołomu Krzemionki powinien być objęty ochroną (zakaz dalszej zabudowy).

41.19 Należy obniżyć wysokość zabudowy w obszarze UH do maksymalnie 18 metrów (obecnie 40 metrów). Wyższa zabudowa w tym rejonie, ze względu na bliskość Krzemionek będzie miała bardzo negatywny wpływ na cały obszar. Tak wysoka zabudowa spowoduje utratę dominującej tu pozycji wzgórza z pomnikiem KL Płaszów, który powinien pozostać na eksponowanej pozycji. Dodatkowo obecna sąsiednia zabudowa jest znacznie niższa.

Uwagi do Jednostki 15:

41.20 Należy przywrócić oznaczenie niewielkiego terenu przy ul. Skrzyneckiego jako MNW (tak było w poprzednim projekcie), aby chronić istniejącą tam drobną zabudowę tj. domki i kamienice lub obniżyć w tym rejonie przewidywaną wysokość zabudowy (obecnie dopuszczono zabudowę do 40m).

41.21 Należy obniżyć wysokość zabudowy w obszarze U i UM do maksymalnie 30 metrów (obecnie 40 metrów). Wyższa zabudowa w tym rejonie jest nieuzasadniona ani potrzebami, ani obecnym sąsiedztwem. Jeden lub dwa wysokie budynki nie mogą usprawiedliwiać zmiany zagospodarowania całego olbrzymiego obszaru.

Uwagi do Jednostki 30:

41.22 Wysokość zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej na terenach MW w jednostce 30 nie powinna przekraczać 16 metrów. Wysokość zabudowy wielorodzinnej na terenach MNW nie powinna przekraczać 13 metrów. Wyższe budynki będą znacząco zaburzały obecny charakter zabudowy. Na całym obszarze brak jest wyższych budynków mieszkalnych (poza trzema wyjątkami). Dominuje zabudowa jednorodzinna oraz zabudowa wielorodzinna o niskiej lub średniej intensywności (głównie trzy i czterokondygnacyjna). Studium i plany powinny uwzględniać charakter istniejącej zabudowy oraz istniejącą infrastrukturę z możliwościami jej rozbudowy. Projektowana wysokość maksymalnej zabudowy będzie także kolejnym krokiem do jeszcze słabszego przewietrzania miasta – istotne to jest zwłaszcza w tym miejscu gdzie istnieje „korytarz” łączący Wisłę oraz Bagry. Wysokiej zabudowie w tych rejonach mocno sprzeciwiają się mieszkańcy.

41.23 Zmiana granic części obszaru MW na MNW (ul. Koszykarska i Ks. Turka).

41.24 Zmiana granic części obszaru MW na U teren gminy przy ul. Koszykarskiej z przeznaczeniem na usługi publiczne –( np. Dom Kultury) na działkach nr. 8/76, 8/110, 8/111, 8/115, 8/116, 8/117, 8/118, 8/119, 8/120, 8/123, 8/124, 8/125, 5/126 obr. 17 jedn. ew. Podgórze).

41.25 Zmienić części MW (przy ul. Lasówka) na MNW

41.26 Zmienić teren MW w rejonie ul. Przewóz, Ks. Stoszki, Szczecińskiej na MNW. Na całym tym obszarze istnieje wyłącznie zabudowa jednorodzinna oraz wielorodzinna niskiej intensywności (budynki o maksymalnie 3-4 kondygnacjach). Wyższe budynki będą zaburzały charakter istniejącej zabudowy. Ponadto wyższej zabudowie bardzo sprzeciwiają się okoliczni mieszkańcy. Istniejąca infrastruktura komunalna (drogi, szkoła) nie będzie też w stanie obsłużyć mieszkańców w przypadku bardziej intensywnej zabudowy, nie ma zaś możliwości jej rozbudowy.

41.27 Zmiana terenu U przy ulicy Mierzeja Wiślana na UM i określenie wysokości UM do 16 m.

Uwagi do Jednostki 49:

41.28 Wskaźniki zabudowy: Należy wskazać górną granicę zabudowy obszarów UM oraz U do 30 metrów. Niewysoka zabudowa Krakowa to coś co wyróżnia nasze miasto pomiędzy innymi dużymi ośrodkami miejskimi. Należy zachować tą wyjątkowość miasta i chronić jego charakter. Brak ograniczenia wysokości zabudowy może skutkować tym, że w Krakowie powstanie wieżowiec, który będzie dominantą widoczną z terenów oddalonych nawet o kilkanaście kilometrów od miasta. Studium jako najważniejszy dokument planistyczny miasta powinno przewidywać zagrożenia i ich skutki, a poprzez odpowiednie zapisy chronić miasto przed nimi. W tym wypadku mamy całkiem odwrotną sytuację, która wręcz zachęca do niszczenia sylwety miasta. Ponadto tak wysoka zabudowa bardzo negatywnie wpłynie na przewietrzanie zanieczyszczonego Krakowa i może zaburzyć gospodarkę wodną obszaru, który już dzisiaj boryka się z podtopieniami.

Uwagi do Jednostki 31:

41.29 Obszar MNW pomiędzy ulicą Bieżanowską a terenami kolejowymi oraz Bieżanowską i terenami dawnej fabryki Kabel należy przemianować na MN.

41.30 Boiska KS Prokocim znajdujące się przy ul. Bieżanowskiej oraz przy ul. Na Wrzosach powinny zostać oznaczony analogicznie jak inne tereny sportowe, a ich zabudowa jako obiekty usług sportu i rekreacji komponowanych z zielenią urządzoną.

42. Uwagi do dzielnicy XIV:

42.1) Należy przekwalifikować park „Lotnisko” na park kulturowy zgodnie z propozycja zawartą w: studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Krakowa z 2003 roku, wojewódzkim programem opieki nad zabytkami w Małopolsce na lata 2010 — 2013 oraz programem opieki nad zabytkami gminy miejskiej Kraków na lata 2010-2014;

42. 2) zapisać pomnik Cichociemnych przy ul. Centralnej jako miejsca pamięci narodowej;

42.3) zapisać budynki mieszkalnictwa wielorodzinnego znajdujące się przy ul. Kamionka, które zostały wybudowane na przełomie lat 50/60, jako unikalny kompleks urbanistyczny przewidziany do rewaloryzacji;

42.4) uwzględnić jako ZU (z przeznaczeniem na sport i rekreacjê) dwóch istniejących obiektów sportowych znajdujących się pomiędzy ulicami Kamionka i Centralną;

42.5) zmiana przeznaczenia terenu leżącego na zachód od ulicy Sierpowej i na południe od al. Pokoju (działki 48/3, 48/1, 304/7, 128 ) z usługowego U na teren Zieleni Nieurządzonej ZN;

42.6) zmienić przeznaczenie terenu ograniczonego od północy ul. Bora Komorowskiego, od wschodu ul. Stella Sawickiego, znajdującego się powyżej ul. Florera z MW na teren usługowy U

42.7) Zapisać teren byłego pasa startowego Rakowice-Czyzyny znajdujący się pomiędzy osiedlami 2 Pułku Lotniczego i Dywizjonu 303 jako przestrzeń publiczną przeznaczoną do ochrony i aktywizacji, analogicznie jak zachodnia część byłego pasa startowego;

42.8 8) przeznaczć obszar, obejmujący działki nr: 158/30, 158/31, 158/32, 158/33, 158/34, 158/35,158/36, 158/37, 158/38, 158/40, 158/41, 158/42, 157/237, 157/238, 157/239, 157/240, 157/241, 157/242, 157/260, 157/261, 157/262, 157/263, 157/28, 157/289, 157/290, 157/291, 157/292, 157/293, 157/294, 157/295, 157/296, 157/297,157/298, 157/233, 157/234, 157/235, 157/236, 158/28, 158/29 obręb 7 Nowa Huta, na teren Zieleni Urządzonej ZN (pod smoczy skwer);

42.9) przeznaczyć teren istniejącego ogródka jordanowskiego, znajdującego się na działkach 179/4,179/8,179/9,179/2,179/10 oraz części działki nr 179/6 przy ul. Marii Dąbrowskiej na teren Zieleni Urządzonej ZU;

42.10) przeznaczyć teren przed Szko³łą Podstawową nr 155 na działce 170/3 na teren Zieleni Urządzonej ZU (zgodnie z projektem MPZP Czyżyny – Pas Startowy);

42.11) przeznaczyć na Zieleń Urządzoną ZU tereny znajdujące się po południowej i północnej stronie byłego pasa startowego, oznaczone w projekcie MPZP Czyżyny – Pas Startowy jako ZP1, ZP2, ZP3, ZP4, ZP5, ZP6, ZP7, ZP8, ZP9 ;

42.12) przeznaczyć na Zieleñ Urządzoną ZU teren, na którym powstaje wybieg dla psów oraz ogród, obejmujący działki numer 118/92 oraz 118/95, 118/97 i 118/98;

42.13) uwzględnić planowaną budowę boiska wielofunkcyjnego oraz ogródka jordanowskiego na terenie obejmującym dzia³ki numer 102/3,102/4,102/8,102/9,102/10,102/12/250,102,12 obręb 54 Nowa Huta;

43) Nie należy zmieniać przeznaczenia obszaru na północ od ul. Geologów (w przygotowywanym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego „Soboniowice” wyznaczony jako Z i ZL). Zapisy projektu studium są odmienne od przyjętych w planie – w miejsce terenów zieleni wyznaczono tereny MN. Przygotowany (stan po rozpatrzeniu uwag) plan zagospodarowania przestrzennego po wejściu w życie proponowanego studium straci ważność jako niezgodny ze studium. Zmarnowane zostaną pieniądze i czas przeznaczone na przygotowanie obecnego planu zagospodarowania przestrzennego. Wnosimy o dostosowanie zapisów studium do zapisów projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

44) Wśród zabudowy mieszkaniowej wzdłuż Wisły należy wprowadzić zakaz wprowadzania nowych budynków oraz rozbudowy i nadbudowy istniejących. W szczególności dotyczy to obszarów:

- MN na północ od Góry Grodzisko (ok. ul. Walgierza Wdałego, Heligundy), (nowe tereny zabudowy)

- MNW na terenie obecnych ogrodów działkowych przy ul. Nowohuckiej (nowe tereny zabudowy)

- U na terenie obecnych ogrodów działkowych przy ul. Portowej, (nowe tereny zabudowy)

- MNW pomiędzy ul. Surzyckiego a wałem przeciwpowodziowym Wisły, (nowe tereny zabudowy)

- MN pomiędzy oczyszczalnią ścieków Kujawy a wałem przeciwpowodziowym Wisły, (nowe tereny zabudowy)

- poszerzenie obszarów zabudowy MN pomiędzy ul. Praską a doliną Wisły

45) W obszarze Koło Tynieckie, ze względu na wartości przyrodnicze oraz zagrożenie powodziowe (systematyczne podtopienia podczas wysokiego poziomu wody w Wiśle) nie należy dopuszczać do powstawania nowej zabudowy, a wręcz należy czynić starania o wykup/wymianę terenów w celu urządzenia polderu

46) Należy zrezygnować z lokalizacji zbiornika małej retencji w Pychowicach ze względu na ochronę wartości przyrodniczych oraz brak uzasadnienia zagrożeniem powodziowym obszarów zamieszkałych

47) Należy zrezygnować z wyznaczenia – kosztem zieleni – nowych obszarów zabudowy wokół Parku Lotników Polskich: UM przy ul. Lema oraz U przy al. Pokoju/ul. Nowohucka

- nie należy przeznaczać terenów po prawej stronie ul. Lema, oznaczonych w projekcie jako UM, pod zabudowę usługową i mieszkaniową wielorodzinną; tereny te powinny zostać przekształcone w teren zieleni urządzonej i włączone do Parku Lotników Polskich, względnie zostać przeznaczone pod inny rodzaj terenów zielonych; nie należy dalej powiększać terenów zabudowy mieszkaniowej po lewej strony ul. Lema; należy dokończyć jedynie budowę rozpoczętych już osiedli (na działkach nr 342/3, 342/2 i 342/1, obręb ewidencyjny 16, j.ewid. Śródmieście oraz na działce 29/17), a pozostałe tereny przeznaczyć pod teren zieleni urządzonej, względnie pod inny rodzaj terenów zielonych. Okrojenie Parku Lotników Polskich i przekształcenie zieleni w tereny inwestycyjne to krótkowzroczność. Jest to jedyny teren zielony w okolicy, która ostatnio i tak została mocniej zurbanizowana (istniejące PLAZA i DECATHLON, realizowana hala widowiskowo-sportowa oraz powstające i rozbudowywane obecnie inwestycje przy ul. Czyżyńskiej, Szenwalda i Dąbskiej: SEMACO “Bajeczne Dąbie”, MIECHOWIANKA osiedla “Przy Parku” i “Dąbie Park” oraz BRE-LOKUM osiedle “Nowe Dąbie”, a także trwająca budowa hotelu po zachodniej stronie tych osiedli, a na północ od PLAZY). Proponowane zintensyfikowanie zabudowy w rejonie ulic Lema, Jana Pawła II, al. Pokoju spowoduje zablokowanie korytarza przewietrzającego Kraków, oraz zwiększy efekt “miejskiej wyspy ciepła”, co ma szczególne znaczenie choćby w kontekście raportów ONZ na temat zmian klimatycznych. Sami autorzy Projektu zwracają uwagę na to, że zaprojektowane przez nich zmiany pociągną za sobą zmiany klimatu. Polityka niszczenia jakichkolwiek terenów zielonych w sytuacji klęski smogowej naszego miasta wydaje się zupełnie niezrozumiała. W obowiązującym poprzednio mpzp dla obszaru Czyżyny-Dąbie, teren po prawej stronie ulicy Lema (oznaczony w obecnym Projekcie zmiany studium jako UM) znajdował się w granicach Strefy Ochrony i Kształtowania Wartości Przyrodniczych i Krajobrazowych – trudno więc zrozumieć, co sprawiło, że teraz już nie należy go chronić. Z kolei na południe od obecnie realizowanego osiedla Dąbie Park (osiedle na działkach 342/3, 342/2 i 342/1, obręb ewid. nr 16, jednostka ewid. Śródmieście) miały powstać tereny zabudowy usługowej, o zdecydowanie mniejszej intensywności zabudowy oraz jej wysokości niż planowana obecnie pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną, a także z dużo mniejszą możliwością odstępstw. Wybudowana już w Krakowie, a jeszcze przez deweloperów nie sprzedana, liczba mieszkań wystarczy na najbliższe 2 lata sprzedaży. Wiele mieszkań powstanie również w najbliższym czasie w realizowanych jeszcze inwestycjach “Nowe Dąbie”i “Dąbie Park”; na nabywców czekają również lokale o charakterze usługowym, zlokalizowane na parterze budynku przy ul. Dąbskiej 20A w ramach osiedla Dąbie Park (dotychczas tylko jeden znalazł nabywcę). Obok funkcjonuje sklep wielkopowierzchniowy (kompleks PLAZA) oraz sportowy DECATHLON; trwa również budowa hotelu. Mając na względzie planowane osiągnięcie przez Władze Miasta statusu “europejskiej metropolii”, należałoby się zastanowić również nad tym, czy międzynarodowej publiczności, która miałaby być częstym gościem w nowej hali widowiskowo-sportowej, stając się elementem realizacji strategii zmierzającej do osiągnięcia tego celu, nie byłoby również przyjemniej, gdyby halę tę otaczała zieleń, a nie osiedle blokowe. “

- Obszar ogródków działkowych w bezpośrednim sąsiedztwie Parku Lotników Polskich, wzdłuż ul Lema, oraz al Pokoju. Numery działek: d ulicy Lema: nr 1/19, nr 1/86, nr 1/40, nr 1/24, nr 1/71, nr 1/26, nr 1/22, nr 1/28, nr 1/87, nr 1/33, nr 1/88, nr 1/11, nr 1/89, nr 1/43, nr 1/93, nr 1/92, nr 1/95, nr 1/94, nr 1/96, nr 1/97, nr 1/98, nr 1/99, nr 1/113 (w części która nie jest ul. Dąbską), nr 1/100, nr 1/101, nr 1/102, nr 1/103, nr 1/104, nr 1/105, nr 1/106, nr 1/107, nr 1/108, nr 1/112, nr 1/110 i nr 1/111 od al. Pokoju: nr 1/82, nr 1/59, nr 1/63, nr 1/64, nr 1/56, nr 1/61, nr 28/5. Wnioskujemy o nieprzekształcanie w/w gruntów figurujących w studium z roku 2003 jako ZP – zieleń publiczna, na grunty inwestycyjne, tj o charakterze: U – tereny usług, UM – tereny zabudowy usługowej oraz zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, oraz MW – tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej. Wnosimy, aby w/w grunty bezpośrednio przylegające do Parku Lotników Polskich włączyć w jego obręb, a na pozostałych oddzielonych ulicą Lema utworzyć tereny zieleni publicznej, lub inny rodzaj terenów zielonych. Omawiany obszar, obecnie użytkowany w postaci ogródków działkowych, przez wzgląd na jego ogólnodostępność dla mieszkańców(w przeciwieństwie do „Rodzinnych Ogródków Działkowych”) stanowi rozległy obszar zieleni w ścisłym centrum miasta Krakowa. Z uwagi na fakt, że grunty te bezpośrednio przylegają do granic Parku Lotników Polskich (wręcz nieformalnie będąc jego częścią w opinii wielu mieszkańców) są ważnym buforem, eliminującym pewne czynniki, które bez tego obszaru wpływały by negatywnie na sam park i osoby w nim wypoczywające. Do czynników takich zaliczyć można: hałas, zanieczyszczenie powietrza, upalne powietrze w miesiącach letnich od nagrzanych budynków i ulic, ogólnie odseparowanie od zatłoczonej, będącej w ciągłym pośpiechu metropolii, dzięki czemu dają poczucie przebywania na łonie natury. Grunty te w sposób naturalny są kontynuacją parku i zwyczajnie powiększają jego rozmiary. Tereny zieleni pomiędzy ul Jana Pawła II, oraz al. Pokoju przez ostatnie kilka lat, były systematycznie zabudowywane, kolejno poprzez osiedla: „Dąbie Park”, „Osiedle przy Parku”, Decathlon, ulicę im Stanisława Lema. Dokonano także ingerencji bezpośrednio w sam Park Lotników Polskich poprzez budowę Hali Widowiskowo Sportowej, wraz z parkingiem i drogami dojazdowymi, uszczuplając go o ponad 7 hektarów, co wywołało niezadowolenie sporej liczby mieszkańców. Wszystkie te działania te doprowadziły do zmniejszenia wielkiego terenu zieleni, położonego w ścisłym centrum Krakowa, z ok. 120-130 ha do ok. 60-70 hektarów. Propozycja przeznaczenia kolejnych gruntów pod zabudowę spowoduje uszczuplenie tego terenu zieleni do ok. 50 hektarów, a jeżeli jeszcze uwzględnimy fakt ogrodzenia Ogrodu Doświadczeń i pocięcie parku drogami dojazdowymi do hali, oznaczać to będzie ograniczenie ogólnodostępnego terenu spacerowego do 35 ha, co wydaje się skrajnie niedużym obszarem jak na park, który szczyci się mianem największego w Krakowie. Proponowane zintensyfikowanie zabudowy w rejonie ulic Lema, Jana Pawła II, al. Pokoju spowoduje zablokowanie korytarza przewietrzającego Kraków, oraz zwiększy efekt, tzn. „miejskiej wyspy ciepła” co szczególnie należy uwzględnić w kontekście raportów ONZ w kwestii ocieplania się klimatu. Polityka niszczenia jakichkolwiek terenów zielonych w sytuacji klęski smogowej naszego miasta wydaje się zupełnie niezrozumiała.

48) Absolutnie niedopuszczalne jest przeznaczenie w projekcie zmiany Studium terenu na Woli Justowskiej pomiędzy aleją Kasztanową, aleją Panieńskich Skał, aleją Sosnową jako terenu przemysłowego(!) Przedmiotowy teren z przeznaczeniem MN/U w obowiązującym Planie miejscowym ul. Sarnie Uroczysko znajduje się w środku zabudowy jednorodzinnej na terenie Bielańsko-Tynieckiego Parku Krajobrazowego. Utrzymanie i rozszerzenie na tym terenie funkcji przemysłowej jest sprzeczne z interesem społecznym – tereny te bowiem są tradycyjnie zapleczem rekreacyjnym dla całego Krakowa i mają wysokie wartości kulturowe (w bezpośrednim sąsiedztwie rezerwatu Panieńskie Skały).Obszar ten od kilkudziesięciu lat, staraniem mieszkańców jest chroniony przed rozbudową zakładu produkcyjnego (BIOMED) stwarzającego zagrożenie dla zdrowia ludzi i przyczyniającego się do degradacji środowiska naturalnego. Występują tam różnice w mapach: MN w K1 „struktura przestrzenna”, natomiast w strukturze funkcjonalnej zagospodarowania przestrzennego na Rys. 2 występuje jako teren przemysłowy. Kuriozalnym wydaje się wobec powyższego przeznaczenie w Studium tego terenu pod funkcję przemysłową.

49) Dopuszczalną wysokość obszaru U przy ul. Focha (w projekcie studium 25 m) należy obniżyć do wysokości określonej w koncepcji urbanistyczno-architektonicznej hali 100-lecia Cracovii wraz z Centrum Sportu Niepełnoprawnych. Teren jest położony w strefie ochrony sylwety widokowej miasta i wzgórza Św. Bronisławy oraz w obszarze systemów zieleni i parków rzecznych. Konieczne jest zachowanie połączenia widokowego na Wzgórze Wawelskie, Wzgórze św. Bronisławy i Kopiec Kościuszki.

50) Kwestionujemy objęcie dz. nr 209, 208, 193/1 obr.16 Krowodrza liniami terenów o kategorii użytkowania MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zmiany ich obecnego przeznaczenia jako terenu zieleni wyłączonego z możliwości zabudowy w obowiązującym Studium.

Działki nr 209, dz. nr 208, dz. nr 193/1 obr.16 Krowodrza przy ul. Benedyktowicza posiadają ukształtowanie ze znacznym spadkiem – powyżej 12 %, w kierunku południowym do ul. Ks. Józefa –co oznaczone jest na planszach w/w planu i oczywiste po wizji w terenie, nadto dz. nr 209, 208, 193/1 stanowią teren położony na zrębie wyniesionym kilka metrów nad działkami znajdującymi się od ich południowej strony a przyległymi bezpośrednio do ul. Ks. Józefa (dz. nr 210, 211, 212/1-3, 213/1-2, 214 oraz dz. nr 191obr.16 Krowodrza) i posiadającymi obsługę komunikacyjną bezpośrednio od ul. Ks. Józefa (zdjęcia załączone do pisma). Ulica Benedyktowicza (nazwana droga wewnętrzna) jest drogą gruntową przebiegająca w wąwozie, w obszarze zagrożonym zjawiskami geodynamicznymi (występowanie ruchów masowych, osuwisk) o spadku powyżej 12%; w szczególności na wysokości dz. nr 208, 209, 193/1 występuje osuwisko obejmując w/w działki nr 209, 208, 193/1 wraz z ul. Benedyktowicza oraz teren znajdujący się powyżej. Działki 209, 208, 193/1 znajdują się poza zasięgiem miejskiej infrastruktury technicznej i drogowej – w ul. Benedyktowicza nie występuje miejska infrastruktura techniczna niezbędna dla zaopatrzenia zabudowy w media.

Wszelkie działania inwestycyjne związane z zabudową dz. nr 209, 208, 193/1 obr.16 Krowodrza doprowadzą do degradacji wartości przyrodniczych, nieodwracalnego przekształcenia naturalnego ukształtowania terenu, naruszą jego stabilność geotechniczną, ze szkodą dla terenów położonych powyżej i poniżej – zagrażając istniejącej zabudowie. Budowa infrastruktury technicznej i drogowej ul. Benedyktowicza obciąży Gminę a jest nieracjonalna wobec faktu występowania przy ul. Ks. Józefa niewykorzystanych terenów do zabudowy, które znajdują się w zasięgu miejskiej infrastruktury oraz karkołomna z uwagi na uwarunkowania własnościowe i geotechniczne.

W dotychczasowych opracowaniach planistycznych, występowała konsekwentna polityka przestrzenna wobec terenów położonych przy ul. Benedyktowicza tj. w głębi po północnej stronie ul. Ks. Józefa i powyżej działek zainwestowanych przylegających do ul. Ks. Józefa tj. dz. nr 214, 213/1-2, 212/1-3, 211, 210, 192, 191, 190/6, 190/7 obr.16 Krowodrza i innych. Konsekwencja ta uzasadniona jest oczywistymi względami natury geotechnicznej i przyrodniczej– jest to teren o spadku powyżej 12 % zagrożony ruchami masowymi, na obszarze występowania osuwisk ale także polityką utrzymania zwartego kompleksu terenów zieleni (naturalnej, urządzonej i wykorzystywanej rolniczo) od południowej strony Sikornika z Kopcem Kościuszki i wzgórza Św. Bronisławy, przynależących do zachodniego klina zieleni. Status tych terenów, łącznie z dz. nr 209, 208, 193/1 obr.16 Krowodrza, jako wyłączonych z zabudowy podtrzymało Studium z 2003r. oraz obowiązujący na tym terenie MPZP obszaru „Wzgórze św. Bronisławy II” oraz graniczący z nim MPZP terenów sąsiednich tj. obszaru „Przegorzały – Dolina Wisły”.

Anektowanie do zabudowania dz. nr 209, 208, 193/1 (zmiana kategorii użytkowania terenu zieleni na MN –teren zabudowy jednorodzinnej) narusza status quo obowiązujące od dziesięcioleci na terenach przy ul. Benedyktowicza. Naraża na zagrożenie stabilności geotechnicznej tereny sąsiadujące, prowadzi do zagarnięcia terenów stanowiących zwarty kompleks zielni wolny od zainwestowania miejskiego w rejonie o najwyższych walorach krajobrazu kulturowego i przyrodniczego. Wkroczenie z możliwością zabudowy w południowy stok w rejonie ul. Benedyktowicza, daje przyczynek do konfliktów urbanistycznych, wobec chęci zabudowy działek znajdujących się powyżej dz. nr 209, 208, 193/1 obr,16 Krowodrza, co potwierdzały wnioski o WZ.

W projekcie zmiany Studium działki nr 209, 208, 193/1 obr.16 Krowodrza znajdują się w jednostce urbanistycznej nr 18 – Park Nadwiślański – Zachód i Przegorzały, na obszarze zachodniego klina zieleni i na terenie Bielańsko – Tynieckiego Parku Krajobrazowego, gdzie tereny zieleni wyłączone z zabudowy winny być pozostawione jako ważny element strukturalny Miasta. Zwraca uwagę, że w dotychczasowym Studium i w projekcie zmiany Studium działki nr 209, 208, 193/1 obr.16 Krowodrza znajdują się w strefie kształtowania systemu przyrodniczego, w strefie zwiększania lesistości, w korytarzu wymiany powietrza dla miasta, znajdują się na obszarze zagrożenia geodynamicznego: jest to obszar narażony na występowanie ruchów masowych, na terenie o spadkach powyżej 12 %, w granicach usuwiska; na zboczu południowym, eksponowanym od szlaków spacerowych wzdłuż Wisły, w strefie ochrony sylwety Miasta – w przedpolu szlaku Twierdzy Kraków od Kopca Kościuszki w kierunku Kopca Piłsudskiego. Te wszystkie aspekty zostały udokumentowane w projekcie zmiany Studium.

Wobec powyższego objęcie dz. nr 209, 208, 193/1 obr.16 Krowodrza przy ul. Benedyktowicza liniami terenów o kategorii użytkowania MN – tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej i zmiany ich obecnego przeznaczenia jako terenu zieleni wyłączonego z zabudowy, jest sprzeczne z politykami i zasadami określonymi w projekcie Studium, bowiem w obrębie jednostki strukturalnej 18 tereny zieleni wyłączone z zabudowy pozostawia się jako ważny element strukturalny Miasta a działania planistyczne polegające na wykorzystaniu zasobów przestrzennych winny być odpowiednie do ich ekonomicznej predyspozycji – najlepsze użytkowanie w danych warunkach przestrzennych,

zatem:

- jest sprzeczne z kontynuacją zasad sformułowanych w dokumentach planistycznych – w szczególności w obowiązującym MPZP obszaru „Wzgórze św. Bronisławy II” oraz Studium z 2003r. (Tom II: II.3.1. pp 4);

- sprzeczne z zasadą ochrony wartościowych elementów środowiska przyrodniczego – tworzących system przyrodniczy Krakowa (Tom II: II.1.2.pp 2); tereny do których należą dz. nr 209, 208, 193/1 obr.16 Krowodrza stanowią element sytemu przyrodniczego Miasta, przynależą do zachodniego klina zieleni na południowym stoku wyniesienia Sikornika– zostały wyłączone z możliwości zabudowy już w Studium z 2003r. p;

- sprzeczne z właściwym zagospodarowaniem terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych oraz wyłączeniem z zabudowy zinwentaryzowanych osuwisk (Tom II: II.5.2. pp 14);

- sprzeczne z dostosowaniem sposobów zagospodarowania do uwarunkowań: występowania osuwisk oraz terenów zagrożonych ruchami masowymi (Tom II: II.5.2. pp 2 lit.g);

- sprzeczne z zasada racjonalnego kompromisu w rozwiazywaniu urbanistycznych konfliktów przestrzennych (tom ii: II.1.1. pp 4), dając przyczynek do konfliktów urbanistycznych, wobec chęci zabudowy działek przy ul. Benedyktowicza znajdujących się jeszcze głębiej od ul. Ks. Józefa powyżej dz. nr 209, 208, 193/1 obr.16 Krowodrza.

51) Jednostki urbanistyczne nr 22 i 41. Dane obszaru: teren objęty MPZP Bronowice M. – Rondo Ofiar Katynia pomiędzy ul. Radzikowskiego Groszkową, Katowicką i częściowo Armii Krajowej.

Wnioskujemy dla całego obszaru oznaczonego symbolem MW wprowadzenie zapisu MNW i przywrócenie niskiej intensywności zabudowy (zgodnie z obowiązującym MPZP Bronowice Małe – Rondo Ofiar Katynia) .W świetle obowiązującego planu MPZP Bronowice M. – Rondo Ofiar Katynia przyjęcie średniej i wysokiej intensywności zabudowy dla tego obszaru jest absolutnie niedopuszczalne. Obszar zamknięty pomiędzy ul. Radzikowskiego a ciągiem komunikacyjnym, zapisanym w MPZP Bronowice – Rondo Ofiar Katynia, jako droga lokalna KD/L (biegnącym w połowie obszaru objętego MPZP Bronowice M. – Rondo Ofiar Katynia) i sięgający ul. Katowickiej i linii kolejowej został objęty niską intensywnością zabudowy. Wnioskujemy aby na tym obszarze utrzymać rozwiązania planistyczne przyjęte w MPZP Bronowice M. Rondo – Ofiar Katynia absolutnie nie rozszerzając przyjętych w w/w MPZP rozwiązań. Przypominamy, że wyżej wymieniony obszar stanowi strefę niższej zabudowy w zapisach omawianego planu. MPZP Bronowice M. – Rondo Ofiar Katynia przewiduje dla wyżej opisanego obszaru następujące rozwiązania:

- dla obszarów określonych jako tereny zabudowy jednorodzinnej MN1 (max. wysokość 10 m. wskaźnik terenu biologicznie czynnego min. 55%, wskaźnik powierzchni zabudowy max. 35%); MN2, MN3, MN4 (max. wysokość 10 m., wskaźnik terenu biologicznie czynnego min. 50%, wskaźnik powierzchni zabudowy max. 40%);

- dla obszarów określonych jako tereny zabudowy jednorodzinnej i usługowej MN/U.1 i MN/U.2 (max. wysokość 13 m., wskaźnik terenu biologicznie czynnego min. 40%, wskaźnik powierzchni zabudowy max. 40%);

- dla obszaru U.1 (max. wysokość 16 m. wskaźnik terenu biologicznie czynnego min. 30%, wskaźnik powierzchni zabudowy max. 60%);

- tereny zabudowy wielorodzinnej niskiej intensywności MWn.1 i MWn.2 (max. wysokość 13 m., wskaźnik terenu biologicznie czynnego min. 45%, wskaźnik powierzchni zabudowy max. 35%);

Zapisy obowiązującego planu chronią pobliską, tradycyjną zabudowę Bronowic, nie można ich zmieniać ponieważ przyjęte rozwiązania sa juz wystarczająco liberalne, wypracowane po wielu konsultacjach. Zauważamy, że uchwalony MPZP dla obszaru Bronowice M. Rondo – Ofiar Katynia uległ dalekim zmianom w procesie konsultacji i dalsze rozszerzanie parametrów nie może mieć miejsca.

Dla obszaru pomiędzy ciągiem komunikacyjnym, zapisanym w MPZP Bronowice – Rondo Ofiar Katynia, jako droga lokalna KD/L (biegnącym w połowie obszaru objętego MPZP Bronowice M. – Rondo Ofiar Katynia) a ulicą Armii Krajowej (w Studium objętym sygnaturą MW) na w/w MPZP sygnaturą MW/U obowiązują następujące parametry(max. wysokość 25 m., wskaźnik terenu biologicznie czynnego min. 45%, wskaźnik powierzchni zabudowy max. 30%).

Przytoczone parametry obowiązującego MPZP jednoznacznie wykazują, że zaproponowana wysoka intensywność zabudowy jest zbyt daleko idącym założeniem. Przyjęcie średniej i wysokiej intensywności zabudowy dla wspomnianego obszaru jako ewentualne kierunki rozwoju spotka się z silną reakcją społeczną i jest niedopuszczalne z punktu widzenia bliskości historycznego układu osiedleńczego, ponadto nie wpisuje się w założenia Kierunków zmian w strukturze przestrzennej Studium chroniące historyczny układ Bronowic.

Dalsze zmiany wskaźników na terenie objętym MPZP Bronowice M. – Rondo Ofiar Katynia w kierunku dalszego zwiększenia intensywności zabudowy będą miały katastrofalne skutki dla całego miasta. Obszar ten jest położony około 20 metrów powyżej sąsiadującego z nim osiedla Widok. Obecnie ten teren jest niezabudowany i pozwala aby wiatry północno zachodnie przewietrzały miasto. Usytuowanie na terenach okalających nieckę w której leży Kraków tak wysokiej (36, 25, 16 m) i intensywnej zabudowy zablokuje całkowicie dopływ powietrza do miasta. Koniecznym jest dbanie alby pomiędzy budynkami były prześwity a tereny biologicznie czynne przeciwdziałały nadmiernej degradacji środowiska.

52) Jednostki urbanistyczne 41 Dane obszaru: obszar objęty ulicami Pasternik, ulicą W. Tetmajera i wschodnią linią wyznaczoną przez ul. Władysława Żeleńskiego.

Wnioskujemy o zmianę przeznaczenia w/w obszaru z proponowanego w projekcie Studium MNW na MN (zgodnie z uchwalonym MPZP Bronowice Małe – Tetmajera). Obszar ten znajduje się w bezpośredniej bliskości historycznego układu osiedleńczego (wzdłuż ul. W. Tetmajera) i oznaczenie go symbolem MN wpisuje się w założenia Kierunków zmian w strukturze przestrzennej Studium chroniące historyczny układ Bronowic. Teren ten nieomal w całości jest niezabudowany, a pojedyncze domy jednorodzinne wpisują się w układ urbanistyczny dawnej wsi podtrzymując jej niezwykłe walory krajobrazowe. Dopuszczenie zabudowy wielorodzinnej bezpowrotnie przydusi i zniszczy historyczny układ Bronowic Małych.

53) Jednostki urbanistyczne 41 Dane obszaru: obszar w rejonie ulicy W. Tetmajera, ul. Majora Łupaszki i Wieniawy Długoszowskiego.

Wnioskujemy o zmianę przeznaczenia obszaru w rejonie ulicy W. Tetmajera, ul. Majora Łupaszki i Wieniawy Długoszowskiego z zaproponowanego MNW na MN zgodnie z uchwalonymi planami dla tego terenu. W/W obszar biegnie od granicy osiedla Złota Podkowa pomiędzy ulicami Tetmajera i Wieniawy Długoszowskiego sięgając terenów zielonych okalających Fort w Mydlnikach. Wyżej opisany obszar dotychczas udało się obronić przed wszechobecną zabudową wielorodzinną. W MPZP Bronowice Małe Tetmajera przeznaczony był pod zabudowę jednorodzinną, natomiast teren w bezpośredniej bliskości Fortu Mydlniki w planie 2 Kampus UJ pod usługi publiczne. To niezwykłe, klimatyczne miejsce zasługuje na szczególną ochronę. Podobnie jak teren objęty uwagą nr 7 obszar ten znajduje się w bezpośredniej bliskości historycznego układu osiedleńczego i jako MNW nie wpisuje się w założenia Kierunków zmian w strukturze przestrzennej Studium chroniące historyczny układ Bronowic. Warto wspomnieć, że na tym obszarze znajdują się 2 Forty Twierdzy Kraków. Przy bardzo silnym sprzeciwie mieszkańców niedopuszczalnym jest aby w dalszym stopniu postępował rozrost zabudowy wielorodzinnej w Bronowicach, skazanych już na ekspansywną zabudowę sięgającą od Ronda Ofiar Katynia do ulic Groszkowej i Katowickiej.

54) Należy zachować (bez możliwości rozbudowy, nadbudowy, innego przekształcenia) istniejącą zabudowę działek nr 95, 214, 93/4, 203 obręb 50 jednostka ewidencyjna Nowa Huta na których zlokalizowany jest od 60 lat budynek po przemysłowy, który wpisany jest do rejestru układu urbanistycznego Nowej Huty pod numerem ( A-1132 ) stanowiący reprezentatywny przykład urbanistyki socrealizmu w Polsce. Nowa Huta powinna pozostać taką jaka została wybudowana i nie nalezy ingerować w sylwetę istniejących budynków, które zostały zaprojektowane z konkretnym przeznaczeniem np. usługowym a nie mieszkalnym, czy też hotelowym.

55) W rozdziale II.5.6 zapis „sieć kanalizacyjna dla ścieków komunalnych winna być zakończona zbiorowymi oczyszczalniami ścieków, indywidualne oczyszczalnie ścieków dopuszcza się jedynie na obrzeżach Miasta o zabudowie rozproszonej, gdzie wskaźnik zaludnienia jest niski”, należy uzupełnić o zapis, że nie dopuszcza się nowej zabudowy nie podłączonej do zbiorczych oczyszczalni ścieków

56) Na całym obszarze należy wprowadzić zasadę nie dopuszczalnych zmian parametrów w planach miejscowych.

57) Należy uwzględnić zakaz wprowadzania nowych obiektów handlu wielkopowierzchniowego (UH)

58) Należy skorygować bardzo wysokie udziały usług w budynkach mieszkaniowych (np. Łobzów – 40%) – groźba wyparcia mieszkańców.

59) Rezygnacja z budowy metra (dopuszczenie rozbudowy linii tramwajowej, w tym w wersji podziemnej) ze względu na negatywny wpływ na środowisko, ochronę stanowisk archeologicznych w ścisłym centrum miasta oraz ekonomię przedsięwzięcia. Wnosimy o przedstawienie analizy ekonomicznej bieżącej eksploatacji metra jako warunku rozpatrywania propozycji budowy metra.

60) Sprzeciwiamy się lokalizacji drogi KDZ od ul Kamińskiego do ul Kuryłowicza która przecina tereny leśne i planowanego w nowym studium obszaru krajobrazu warownego A i B, a także jest zagrożeniem dla Potoku Kurdwanowskiego

61) Wnosimy o całkowite wyłączenie trasy „Nowa Sławka” na całej długości z projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz odstąpienie od planowania budowy tej trasy.

Korytarz pod planowaną trasę „Nowa Sławka” jest już od kilkudziesięciu lat zarezerwowany i nie można na nim realizować żadnych inwestycji. Wielokrotne próby budowy ulicy biegnącej po tej trasie nie zostały nigdy rozpoczęte, jednakże koszty związane z projektami i uzgodnieniami zostały wielokrotnie poniesione. Włączenie tej trasy do projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa, a następnie przystąpienie do opracowania kolejnego planu zagospodarowania przestrzennego dla tego obszaru na bazie Studium, będzie jeszcze jednym, niepotrzebnym wydatkiem środków finansowych, które mogłyby być wykorzystane w innych miejscach na poprawę istniejących już dróg (np. przebudowa ulic Łużyckiej, Cechowej, Kordiana, Bojki).

Pomimo zabezpieczenia korytarza planowanej trasy przed zabudową od wielu już lat w korytarzu tejże ulicy realizowane jest już lub jest w przygotowaniu wiele różnorakich inwestycji (obiekty kubaturowe, sieciowe, inne). Wydanych zostało już około 140 pozwoleń na budowę lub pozytywnych decyzji o warunkach budowy i zagospodarowania terenu. Po południowej stronie autostrady A4 powyższa ulica, z wyżej wymienionych względów nie może być realizowania jako droga kategorii Z, nie będzie więc spełniała roli dodatkowego wyloty w kierunku południowym. Sami autorzy jednego z projektów koncepcyjnych trasy „Nowa Sławka” zaprojektowali na tym odcinku tę ulicę jako drogę lokalną. Budowa tej ulicy, okrojonej tylko do drogi lokalnej, nie odpowiada w żaden sposób wyjściowym założeniom koncepcyjnym.

Po północnej stronie autostrady A4 na odcinku od ulicy Malborskiej do Nowosądeckiej i dalej do Stojałowskiego (a w zasadzie do Cechowej), część projektowanej trasy ma przebiegać przez gęsto zabudowany teren domów jednorodzinnych i zieleni, obsługiwany już przez istniejące ulice: Walerego Sławka, Trybuny Ludów i Łużycką, a na kierunku północ – południe przez również istniejące ulice Kordiana i Tuchowska, odległość pomiędzy którymi wynosi około 100 metrów. Nowo projektowana ulica ma przebiegać pośrodku, tworząc trzecią ulicę o tej samej szerokości. Jej trasa przebiegać ma w bardzo niewielkiej odległości od istniejącej zabudowy jednorodzinnej, przez tereny ogrodów przynależnych do w/w zabudowy, pozbawiając mieszkańców tych domów większej części ich ogrodów i powodując błędne urbanistyczne zagęszczenie dróg komunikacji kołowej. „Nowa Sławka” w tym rejonie nie będzie spełniała warunków dopuszczalnego poziomu hałasu. Budowa powyższej ulicy byłaby rażącym naruszeniem obowiązujących norm akustycznych. Powyższa inwestycja jest znaczną ingerencją w istniejący układ drogowy, który może zostać dostosowany do przyjęcia ewentualnego wzrostu natężenia ruchu ulicznego. Planowane trasy „Nowa Sławka” jest oparta tylko na pracy koncepcyjnej bez wizji lokalnej, nie odzwierciedla stanu rzeczywistego. Uznane zostaje za por zadane całkowite wyłączenie trasy „Nowa Sławka” na całej długości ze Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa oraz odstąpienie od planowania budowy ulicy na tej trasie stanowi jedyną, rozsądną decyzję. Kontynuacja prac dotyczących trasy „Nowa Sławka”, czy to w fazie Studium, czy też w fazie opracowywania planów zagospodarowania byłby niepotrzebnym marnotrawieniem publicznych środków, niezbędnych być może na inne cenniejsze dla miasta lub/i dzielnicy inwestycje

62) Dojazd do planowanego osiedla mieszkaniowego przy ul. Konopnickiej na dz. nr 273 i 274 obr. 11 Podgórze powinien być zrealizowany bezpośrednio z ul. Konopnickiej, pomiędzy przystankiem autobusowym w kierunku ronda Matecznego, a mostem na Wildze. Poprowadzenie drogi dojazdowej na przedłużeniu dawnej ul. Konopnickiej (Barskiej) lub równolegle do niej jest społecznie nieakceptowane ze względu na zagrożenie dla zabytkowego kościoła św. Bartłomieja, konieczność wycięcia szpaleru starych drzew (dęby, klony, lipy) oraz przerwanie dostępu mieszkańców os. Podwawelskiego do przystanku komunikacji publicznej.

63) Proponowana lokalizacja zakładu termicznego przetwarzania odpadów w okolicy ulicy Giedroycia jest błędna i nie jest akceptowana ponieważ:

- teren jest nisko położony, zagrożony powodzią i lokalnymi podtopieniami.

- leży na styku dwóch korytarzy przewietrzających miasto.

- jest terenem zielonym cennym przyrodniczo z naturalnym oczkiem i ciekiem wodnym, licznie żyjącymi tam prawnie chronionymi płazami, ptakami i innymi zwierzętami i w połączeniu z rzeką tworzy kompleks krajobrazowo –przyrodniczy.

- teren nie posiada dogodnego i nieuciążliwego dojazdu i jest w dużej odległości od podłączeń ciepłociągu ,co powodowało by konieczność usunięcia około 400 drzew i licznych krzewów.

- lokalizacja nie posiada aprobaty społecznej – włącznie ze skierowanymi skargami do WSA i NSA.

64) Uwagi graficzne do przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo:

 1. okolice ul. Słona Woda (rezygnacja z funkcji mieszkaniowej na rzecz ZP – zgodnie z mapą “Koncepcji ochrony różnorodności biotycznej miasta Krakowa” (wersja internetowa dostępna na http://www.eko.uj.edu.pl/przyrodakrakowa/koncept.htm) zamieszczoną na str 129. – uwaga graficzna nr 4
 2. okolice ul. Tynieckiej (zachowanie ostatnich korytarzy ekologicznych łączących łąki w Kostrzu z doliną Wisły) – uwaga graficzna nr 5
 3. Zakrzówek (istniejące zadrzewienia utrzymane jako ZP, zmiana kategorii zainwestowania w obszarze parku krajobrazowego i jego bezpośredniej otulinie z MNW na MN, powiększenie kategorii ZU na terenie parku krajobrazowego o całość działki 207 obr. 9 jedn. ewid. Podgórze i przesuniecie terenu ZU na wschód do wschodniej (dłuższej granicy działki 304 obr.9 jed. ewid. Podgórze) – uwaga graficzna nr 6, 7
 4. Dolina Rudawy – wykluczenie budowy Trasy Balickiej w proponowanym przebiegu (rozważenie możliwości poprowadzenia jej wzdłuż linii kolejowej) oraz wprowadzania nowej zabudowy w dolinie Rudawy) – uwaga graficzna nr 8
 5. Rybitwy (wykluczenie przeznaczenia U na terenach określonych w Mapie roślinności rzeczywistej Krakowa jako najcenniejsze przyrodniczo w skali miasta. – uwaga graficzna nr 9
 6. Otoczenie stawu przy ul. Christo Botewa (własność Gminy Kraków w dzierżawie Towarzystwa na Rzecz Ochrony Przyrody) powinno być wydzielone jako teren ZP (zgodnie z zapisami aktualnego planu zagospodarowania przestrzennego Rybitwy-Północ). Zachowane jako ZP powinno być połączenie ekologiczne stawu z Użytkiem Ekologicznym Rybitwy oraz rów melioracyjny – uwaga graficzna nr 9
 7. Las Borkowski (wyłączenie spod zabudowy terenów leśnych) – uwaga graficzna nr 10
 8. Ruczaj (zachowanie korytarza ekologicznego łączącego łąki w Kostrzu z Zakrzówkiem) – uwaga graficzna nr 11
 9. Kobierzyn, Kliny (wyłączenie spod zabudowy łąk cennych przyrodniczo) – uwaga graficzna nr 12
 10. Barycz (wyłączenie spod zabudowy otoczenia zbiornika wodnego) – uwaga graficzna nr 13

Postulujemy ograniczenie wysokości nowej zabudowy/nadbudowy do 30 m dla budynków o funkcji komercyjnej oraz 20 m dla budynków o funkcji mieszkalnej, a w przypadku terenów o charakterze kulturowym i widokowym dostosowanie się do średniej wysokości istniejącej zabudowy (np. Al. Focha).

Uważamy, że Studium wyznacza zawyżoną ponad aktualne potrzeby wielkość obszarów zainwestowanych. Wg. Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości, w Krakowie mamy do czynienia z najgorszą relacją wielkości podaży a wielkością sprzedaży mieszkań – w IV kwartale 2012 r. deweloperom udało się sprzedać tylko 11% oferty, w ofercie jest ok. 8,4 tys. mieszkań, z tego 3,5 tys. gotowych do odbioru. W ślad za wnioskami Konfederacji na rzecz Przyszłości Krakowa Cracovia Urbs Europaea do zmiany Studium domagamy się rzetelnej analizy i bilansu wykorzystania terenów oraz oszacowania potrzeb Krakowa na tereny budowlane w perspektywie np. 10 lat.

Studium zawiera szereg błędów (co zostało wykazane powyżej), nie uwzględnia zapisów projektu Programu Ochrony Powietrza dla Województwa Małopolskiego, a także organizacji w Krakowie Światowych Dni Młodzieży (organizacja tego wydarzenia będzie miała tak duży wpływ na zagospodarowanie Krakowa, że powinna być rozpatrzona w studium /baza noclegowa, transport, miejsce spotkań ogromnej liczby ludzi których nie pomieszczą nawet błonia/. Dlatego też projekt studium powinien być skorygowany i uzupełniony oraz ponownie wyłożony do publicznego wglądu W CAŁOŚCI.

Biorąc pod uwagę organizację w roku przyszłym wyborów samorządowych i realizację zapisów Studium przez władze nowej kadencji postulujemy przyjęcie uchwały o ustanowieniu Studium przez władze Krakowa następnej kadencji.

Uwagi graficzne znajdują się na stronie internetowej www.forumkrakowa.org

1) mapa terenów cennych przyrodniczo i korytarzy ekologicznych autor dr Kazimierz Walasz

a) mapa terenów cennych przyrodniczo autor dr Kazimierz Walasz

b) mapa korytarzy ekologicznych autor dr Kazimierz Walasz

2) mapa zbiorników i cieków wodnych autor dr Kazimierz Walasz

a) zbiorniki wodne

b) sieć wodna

c) ekologiczne korytarze wodne

3) mapa z proponowanym poszerzeniem strefy kształtowania systemu przyrodniczego na Zakrzówku

4) mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo – okolice ul. Słona Woda

5) mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo – okolice ul. Tynieckiej

6) mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo – Zakrzówek

7) mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu (zmiana kategorii MNW na MN) – Zakrzówek

8) mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo – Dolina Rudawy

9) mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo – Rybitwy

10) mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo – Las Borkowski

11) mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo – Ruczaj

12) mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo – Kobierzyn, Kliny (z wyłączeniem działek dla których wydano prawomocne pozwolenie na budowę). W szczególności korekty wymagają obszary zwaloryzowane w Mapie roślinności rzeczywistej Krakowa jako obszary o najwyższym walorze przyrodniczym

13) mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo – Barycz

14) mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w dolinie Wilgi

 

 

………………………………………………….

Podpis osoby zgłaszającej uwagi

Lista załączników do uwag dotyczących „Projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa”

1)mapa terenów cennych przyrodniczo i korytarzy ekologicznych autor dr Kazimierz Walasz

zał 1.a.  mapa terenów cennych przyrodniczo autor dr Kazimierz Walasz

zal nr 1b do ochrony wodne

 

zał 1.b. mapa korytarzy ekologicznych

zal 1a mapa korytarzy ekologicznych

 

2) mapa zbiorników i cieków wodnych autor dr Kazimierz Walasz

zał 2.a zbiorniki wodne

zal nr 2 a zbiorniki wodne

zał 2.b sieć wodna

zal nr 2 b siec wodna

zał 2.c ekologiczne korytarze wodne

zal nr 2 c ekologiczne korytarze wodne wodne_04

3) mapa z proponowanym poszerzeniem strefy kształtowania systemu przyrodniczego na Zakrzówku

zal. 7 korekta przeznaczenia Zakrzówek

4) mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo – okolice ul. Słona Woda

zal 4 Slona Woda

5) mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo – okolice ul. Tynieckiej

zal. 5 Tyniecka

6) mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo – Zakrzówek

zal 6 Zakrzowek

7) mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu (zmiana kategorii MNW na MN) – Zakrzówek

zal. 7 korekta przeznaczenia Zakrzówek

8) mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo – Dolina Rudawy

zal. 8 Dol Rudawy

9) mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo – Rybitwy

zal. 9 Rybitwy

10) mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo – Las Borkowski

zal. 10  Las Borkowski

11) mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo – Ruczaj

zal. 11 Ruczaj

12)mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo – Kobierzyn, Kliny (z wyłączeniem działek dla których wydano prawomocne pozwolenie na budowę). W szczególnościkorektywymagają obszary zwaloryzowane w Mapie roślinnościrzeczywistejKrakowa jakoobszary o najwyższym walorze przyrodniczym

zal 12 Kobierzyn

13) mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w obszarach cennych przyrodniczo – Barycz

zal. 13  Barycz

14) mapa z proponowaną korektą przeznaczenia terenu w dolinie Wilgi

zal 14 Wilga Garbarnia

 

 

standard

Maraton pisania uwag do “Projektu Studium uwarunkowań i zagospodarowania” 0

Zapraszamy 17 sierpnia do cukierni Lisiccy (ul. Bronowicka 55) od 11.00 do 18.00 na kolejny “Maraton”. Będzie można na nim z pomocą specjalistów stworzyć własne uwagi do projektu “Studium”, albo poprzeć już istniejące. Zachęcamy do przynoszenia własnych uwag, które będzie można skonsultować ze specjalistami, wydrukować i zyskać poparcie innych uczestników.
Link do wydarzenia: https://www.facebook.com/events/687875417893826/

Zbiór wszystkich zebranych przez nas uwag ( plik w formacie DOC (Word) możliwa edycja, oraz plik w formacie PDF ) formalnych, ogólnych oraz szczegółowych (aktualizacja z dnia 18.08) . wraz z załącznikami (PDF) Jest on uzupełniany w miarę zgłaszania nowych uwag.

standard

Nasza odpowiedź na tekst Filipa Szatanika zamieszczony na oficjalnej stronie Miasta Krakowa 0

  Nasza odpowiedź na tekst zamieszczony na oficjalnej stronie Miasta Krakowa

  Zdziwiła nas i zaskoczyła wypowiedź P.O. Zastępcy Dyrektora Wydziału Informacji, Promocji i Turystyki Miasta Krakowa ds. informacji – Filipa Szatanika, reprezentującego – jak należy rozumieć – stanowisko władz Krakowa. Zgodnie z przysługującym nam prawem, wykazując obywatelską troskę o wspólne dobro, poświęcamy nasz czas i energię na zachęcenie krakowian do zgłaszania uwag do Studium, którego zapisy będą przecież dotyczyć nas wszystkich. Równie niezrozumiały jest ton wypowiedzi szefowej zespołu przygotowującego Studium – wiceprezydent Krakowa – Elżbiety Koterby. To prawda, że wczytywanie się w tak złożony dokument, jakim jest Studium wymaga uwagi i wiedzy, a dla przeciętnego obywatela jego forma może wydawać się trudna do zrozumienia. Czy jednak w tej sytuacji nie należałoby wesprzeć krakowian wskazówkami i fachową wiedzą, zamiast ironizować na temat przejęzyczeń? Nie jest dla nas zrozumiała przyczyna irytacji rzecznika Szatanika, która spowodowała, iż publicznie zarzuca organizatorom akcji kłamstwo.

  Staramy się wesprzeć mieszkańców Krakowa w odczytaniu niełatwego dokumentu planistycznego, jakim jest Studium. To wyraz naszej troski i dobrej woli, forma prawdziwej partycypacji społecznej. Od władz miasta oczekiwalibyśmy w tej sytuacji wsparcia i pomocy – tymczasem spotykamy się z zarzutem niekompetencji! Warto podkreślić, że z naszej perspektywy – czyli perspektywy zwykłego mieszkańca miasta – trudno czasem orzec, jakimi kryteriami przy rozpatrywaniu uwag kierują się urzędnicy miejscy. Wnioski zgłaszane podczas konsultacji nie są przecież na ogół uwzględniane: dowodem jest fakt, że z profesjonalnie przygotowanej listy opracowanej przez Komisję Dialogu Obywatelskiego ds. Środowiska, a zawierającej kilkadziesiąt uwag, uwzględniono zaledwie jedną.

  Uważamy za bardzo niesprawiedliwe i krzywdzące twierdzenie jakobyśmy chcieli wprowadzić w błąd mieszkańców Krakowa. W jakim celu mielibyśmy to robić? Przecież to my właśnie jesteśmy tymi mieszkańcami. Fakt, że nasza akcja cieszy się rosnącym zainteresowaniem, potwierdza tylko, że była bardzo potrzebna, szczególnie, że czas konsultacji nad najważniejszym dokumentem planistycznym przypadł na okres wakacji.

  Chcemy podkreślić, że nie reprezentujemy żadnej partii  lecz krakowian, a naszym jedynym celem jest zwrócenie uwagi na możliwość aktywnego uczestnictwa w kształtowaniu Studium – właśnie wyłożonego do społecznych konsultacji. Wszystkie zgłaszane przez nas uwagi są udostępnione publicznie, każdy może z nich korzystać, odnosić się do nich oraz sprawdzić ich zasadność.

 

standard

Manifest „Kraków Przyjazny Mieszkańcom” 0

  Uważamy, że planowanie przestrzeni miejskiej, to nie tylko układanie optymalnych połączeń komunikacyjnych, projektowanie zabudowy i wyznaczanie celów inwestycyjnych na przyszłość. Widzimy w tym głównie akt przemyślanego organizowania tkanki miejskiej, mający na uwadze w pierwszej kolejności ludzi zamieszkujących dany obszar oraz ich potrzeby. Bowiem przestrzeń miejska to przede wszystkim obszar, w którym żyjemy, pracujemy i odpoczywamy. To środowisko w którym wychowują się nasze dzieci, miejsce, gdzie ludzie się spotykają i budują wzajemne relacje, powietrze, którym na co dzień oddychamy. Patrzenie na przestrzeń miejską bez uwzględnienia rzeczywistych potrzeb mieszkańców, jest jak projektowanie domu bez troski o ludzi, którzy w nim zamieszkają.

  Właśnie dlatego sprzeciwiamy się zapisom projektu zmiany „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa”, uważając ten dokument za szkodliwy, gdyż pomija on interes ogółu mieszkańców. Jest on dokumentem przygotowanym w sposób sprzeczny z istniejącymi analizami, ignorującym wielką ilość istotnych czynników, w tym udział strony obywatelskiej na etapie jego powstawania, a także jak się wydaje, sprzyjającym określonym grupom, dla których miasto jest przede wszystkim zespołem nieruchomości, na których można realizować własne interesy.

  Uważamy, że obecny kształt projektu nowego Studium będzie miał poważne i negatywne konsekwencje dla naszego Miasta i jego mieszkańców, nie tylko w najbliższych kilkunastu latach, ale także dla kolejnych pokoleń. Sprzeciwiając się trwającemu od lat zaprzepaszczaniu potencjału Krakowa, przedstawiamy listę uwag, które powinny zostać uwzględnione w tym podstawowym dokumencie planistycznym. Uwagi te zostały opracowane przez stronę obywatelską, reprezentowaną przez porozumienie krakowskich organizacji pozarządowych i osób, którym leży na sercu zrównoważony rozwój Grodu Kraka. Jako dewizę przewodnią działań przyjmujemy hasło: „Kraków Przyjazny Mieszkańcom”, bowiem od dłuższego czasu obserwujemy, jak włodarze naszego Miasta zdają się dbać w pierwszej kolejności o potrzeby i zabezpieczenie interesów deweloperów, właścicieli sieci handlowych i turystów, zapominając o mieszkańcach.

   Wierzymy, że tak, jak ginące pod piłami miejskie tereny zielone nie mają barw politycznych, tak Kraków Przyjazny Mieszkańcom również nie musi ich posiadać. Nasza inicjatywa ma charakter otwartego i niepolitycznego porozumienia, stąd zachęcamy do włączania się w nią wszystkie podmioty i osoby, które utożsamiają się z poniższą listą postulatów dotyczących przestrzeni Krakowa:

1. Czyste powietrze

Problem smogu i złego stanu powietrza został całkowicie pominięty w nowym projekcie Studium, co świadczy o niezrozumieniu zagrożenia, jakie niesie ono ze sobą dla życia i zdrowia mieszkańców. Dodatkowo Studium zakłada intensyfikację zabudowy, zabudowę korytarzy przewietrzania Miasta i terenów zielonych, co zwiększy zanieczyszczenie powietrza i uniemożliwi skuteczne zmiany mające na celu jego redukcję. Domagamy się zdecydowanych działań na rzecz poprawy stanu powietrza i zabezpieczenia wszelkich terenów, które sprzyjają temu celowi.

2. Zrównoważony transport

Projekt Studium sprzyja zwiększeniu ruchu samochodowego w centrum Miasta. Domagamy się jego ograniczania i rozwoju komunikacji publicznej, infrastruktury

pieszej i rowerowej oraz dostosowywania całej infrastruktury drogowej do nowych inwestycji mieszkaniowych i potrzeb mieszkańców.

3. Architektura i zabudowa dostosowana do historycznego dziedzictwa Krakowa

Projekt nowego Studium bezpośrednio zagraża historycznej spuściźnie Krakowa, dopuszczając zabudowę, która z jednej strony nieodwracalnie zniszczy panoramę Starego Miasta i zabytkowych dzielnic Krakowa, z drugiej pogłębi panujący chaos architektoniczny. Pragniemy rozwoju Miasta w oparciu o poszanowanie jego unikatowego charakteru, którego najważniejszymi elementami są niska zabudowa z dominantami krajobrazowymi oraz duża ilość terenów zielonych.

4. Ogólnodostępne i czyste zbiorniki wodne i rzeki

Projekt Studium nie zabezpiecza zbiorników i cieków wodnych, dodatkowo wprowadzając w wielu wypadkach intensywną zabudowę mieszkaniową, prowadząc do prywatyzacji cennych terenów publicznych. Domagamy się ogólnodostępnych kąpielisk i działań w kierunku poprawy czystości cieków i zbiorników wodnych.

5. Ochrona przyrody

Projekt Studium jest niezgodny z Mapą roślinności rzeczywistej Krakowa. Pod zabudowę zostały przeznaczone obszary cenne przyrodniczo, w tym te o najwyższym walorze. Domagamy się zabezpieczenia terenów cennych przyrodniczo.

6. Ochrona i rozwój obszarów cennych kulturowo i społecznie

Projekt Studium zezwala w wielu miejscach na zabudowę terenów bezcennych kulturowo i społecznie, m.in. parków, terenów wokół fortów i obiektów ogólnodostępnych. Domagamy się ochrony takich terenów i zachowania ich funkcji publicznych.

7. Kraków miastem zielonym

Projekt Studium zakłada zabudowę wielu cennych społecznie terenów zielonych, jednocześnie nie zabezpieczając dla mieszkańców przestrzeni do wypoczynku i rekreacji. W wielu miejscach wbrew interesom społeczności Krakowa tereny publiczne przeznaczone są pod zabudowę, podczas gdy tereny prywatne zapisane są jako tereny zielone. Chcemy Krakowa pełnego zieleni, alei miejskich i  ogólnodostępnych parków.

8. Ogólnodostępne obiekty sportowe

Zapisy Studium nie zabezpieczają dla mieszkańców terenów do uprawiania sportu i rekreacji. Nowe zapisy zezwalają na realizację na ich miejscu inwestycji o odmiennym charakterze. Domagamy się ogólnodostępnych obiektów sportowych i zabezpieczenia obszarów sportu amatorskiego przed przeznaczeniem ich na cele komercyjne.

9. Kraków budowany z głową

Zapisy projektu Studium często stoją w sprzeczności z racjonalnym myśleniem, pomijając istniejące analizy i dane, oraz przede wszystkim, są niezgodne z Art. 5 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej mówiącym o ochronie środowiska zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Pod zabudowę zaplanowane są tereny zalewowe, korytarze odpowiedzialne za przewietrzanie Miasta, oraz obszary, których walory przyrodnicze są unikatowe. Ponadto część zapisów jest niezgodna z dopiero co uchwalonymi planami zagospodarowania przestrzennego. Studium nie uwzględnia także sytuacji na rynku nieruchomości, dopuszczając rozbudowę na ogromną skalę mieszkalnictwa z pominięciem faktycznych potrzeb i ilości już istniejących niewykorzystywanych i pustych obiektów mieszkalnych i usługowych. Domagamy się tworzenia planistyki miejskiej w duchu zasady zrównoważonego rozwoju.

10. Projektowanie miasta z udziałem mieszkańców

Dokument planowanego Studium nie był konsultowany w sposób wystarczający ze stroną społeczną. Projekt Studium pomija w wielu wypadkach zgłaszane przez nią problemy, a także zawiera liczne zapisy stojące w sprzeczności ze stanowiskiem przedstawicieli różnych grup mieszkańców, organizacji pozarządowych i postanowień komisji dialogu obywatelskiego. Co więcej, Studium zostało wyłożone do publicznego wglądu w okresie urlopów wakacyjnych, co automatycznie ograniczyło możliwość ustosunkowania się mieszkańców do dokumentu. Domagamy się podmiotowego traktowania środowisk mieszkańców i organizacji pozarządowych w procesie kształtowania polityk miejskich.

Zapraszamy mieszkańców, organizacje pozarządowe, wspólnoty mieszkaniowe, radnych oraz grupy nieformalne do udziału w Maratonie pisania uwag do “Studium uwarunkowań i zagospodarowania przestrzennego Miasta Krakowa”, który odbędzie się 14 i 15 sierpnia w kawiarni Cafe Szafe (ul. Felicjanek 10) w godzinach 12.00-20.00. Podczas spotkań uczestnicy z pomocą radnych, architektów i aktywistów miejskich będą mogli przygotować własne uwagi, dowiedzieć się o najważniejszych zmianach w okolicach ich zamieszkania i całym mieście, jak i zapoznać się z kilkudziesięcioma uwagami przygotowanymi przez nasze organizacje.

Informacje o wydarzeniu: https://www.facebook.com/events/687875417893826/

Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na grupę dyskusyjną na portalu Facebook: https://www.facebook.com/groups/525995324134737/?fref=ts

Pełny zestaw uwag do Studium oraz informacje o inicjatywie: http://forumkrakowa.org/studium-zagospodarowania/.

Kontakt: kontakt@forumkrakowa.org.

Inicjatywę poparły:

Organizacje

• Akcja Poziomka

• Europejskie Centrum Młodzieży

• Federacja Zielonych Grupa Krakowska

• Fundacja Bioregion Jura

• Fundacja “Dobra Wola”

• Fundacja EkoMost

• Inicjatywa „Prawo do miasta”

• Konfederacja na rzecz Przyszłości Krakowa Cracovia Urbs Europaea

• Krakowski Alarm Smogowy

• Liga Ochrony Przyrody Zarząd Okręgu Krakowskiego

• Nowe Peryferie – Magazyn Idei

• Obywatel Mama

• Obywatelski Komitet Ratowania Krakowa

• Partia Zieloni – koło krakowskie

• Stowarzyszenie Kraków Miastem Rowerów

• Stowarzyszenie Obrony Grzegórzek

• Stowarzyszenie PODGORZE.PL

• Stowarzyszenie „Pracownia Obywatelska”

• Stowarzyszenie Radiofonia

• Towarzystwo na Rzecz Ochrony Przyrody

• Zielone Bronowice

Radny Miasta Krakowa Mirosław Gilarski

Radni dzielnicowi:

• Małgorzata Ciemięga – przewodnicząca dzielnicy II Grzegórzki

• Łukasz Cieślik – wiceprzewodniczący dzielnicy XIV Czyżyny

• Tomasz Daros – radny dzielnicy I Stare Miasto

• Marcin Dzierżak – radny dzielnicy VI Bronowice

• Piotr Klimowicz – przewodniczący dzielnicy V Krowodrza

• Jakub Kosek – przewodniczący dzielnicy IV Prądnik Biały

• Adam Michaluk – wiceprzewodniczący dzielnicy V Krowodrza

• Aleksander Miszalski – radny dzielnicy I Stare Miasto

• Tomir Myśliborski – przewodniczący dzielnicy III Prądnik Czerwony

• Bogdan Smok – przewodniczący dzielnicy VI Bronowice

• Weronika Szelęgiewicz – radna dzielnicy XIV Czyżyny

• Maciej Wicherek – radny dzielnicy VIII Dębniki

• Barbara Zarzycka-Rzeźnik – radna dzielnicy I Stare Miasto